Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Pracovný program ERC na rok 2022Európska komisia prijala dňa 14.7. 2021 pracovný program Európskej rady pre výskum (European Research Council – ERC) na rok 2022. Nadchádzajúci program zahŕňa viac ako 2,4 miliardy EUR na financovanie grantov pre približne 1 100 vynikajúcich vedcov a vedkýň v EÚ a pridružených krajinách. Ide o vôbec najväčší ročný rozpočet na granty ERC a v poradí druhý pracovný program ERC v rámci programu Horizont Európa.

Finančné prostriedky budú pridelené prostredníctvom grantových výziev, ktoré budú hodnotené medzinárodne uznávanými expertmi a výskumníkmi. ERC má v úmysle podporovať projekty, ktoré posúvajú hranice ľudských vedomostí. Synergické granty (Synergy Grants) a granty Proof of Concept budú zaradené do pracovného programu na rok 2022, rovnako ako aj druhé vydanie ceny Public Engagement with Research Awards. ERC očakáva, že vďaka týmto novým financiám sa v tímoch príjemcov ERC grantov vytvorí asi 8 000 pracovných miest pre postdoktorandov, doktorandov a ďalších výskumných pracovníkov.

Hlavné body pracovného programu na rok 2022:

  • Synergy grants (SyG): Po prestávke v roku 2021 sa otvorí od 15. júla 2021 výzva Synergy Grants. Táto schéma ponúka podporu malej skupine dvoch až štyroch hlavných výskumných pracovníkov s cieľom spoločne riešiť ambiciózne výskumné otázky, ktoré jednotliví výskumníci a ich tímy nedokážu vyriešiť samostatne. Jeden z hlavných riešiteľov môže pôsobiť aj mimo EÚ.
  • Proof of Concept (PoC): V rámci nového pracovného programu sa otvoria štyri výzvy na podávanie PoC projektov. Prvá výzva sa otvorí v júli 2021 s celkovým rozpočtom 25 miliónov EUR, v rámci ktorej bude možné získať granty do výšky 150 000 EUR. V novembri 2021 následne ERC otvorí ďalšiu výzvu s rovnakým rozpočtom rozdelenú medzi tri termíny vo februári, máji a septembri nasledujúceho roku.
  • Public Engagement with Research Award: cena za zapojenie verejnosti do výskumu sa po úspešnej pilotnej výzve v roku 2020 opäť otvorí. Ocenenia získajú traja držitelia ERC grantov, každý s cenou 10 000 EUR, v troch kategóriách: „Zapojenia sa“ do občianskej vedy, „Inšpirovanie“ verejnej mienky a „vplyv“ na médiá a politiku. Predpokladaný dátum otvorenia výzvy je 5. októbra 2021.
  • Ako opatrenie na zmiernenie dopadu pandémie Covid-19 na výskumných pracovníkov, tento pracovný program obsahuje možnosť, aby žiadatelia vo svojom výskumnom návrhu (časť B1) uviedli konkrétnu situáciu spôsobenú pandémiou, ktorá mala negatívny vplyv na ich životopis alebo doterajšie výsledky. Toto sa následne zohľadní pri hodnotení projektových návrhov.
  • Plány rodovej rovnosti v hostiteľských inštitúciách: aby boli inštitúcie, ktoré sú príjemcami grantov ERC, oprávnené na výzvy, ktoré budú spustené na rok 2022, musia mať v čase podpisu grantu a počas trvania projektu vypracovaný plán rodovej rovnosti alebo rovnocenný strategický dokument.
  • Pracovný program zavádza niekoľko zmien v spôsobe, akým sa od uchádzačov očakáva, že popíšu svoje vedecké výsledky. Cieľom týchto zmien je ďalšie posilnenie zosúladenia ERC s princípmi hodnotenia výskumu, ktoré uznávajú skutočnú kvalitu práce výskumných pracovníkov a hodnotu a dopad všetkých výstupov výskumu.

Súčasťou zverejneného pracovného programu je aj kalendár grantových výziev. Pri príležitosti prijatia pracovného programu ERC na rok 2022 ERC taktiež oznámila formálne schválenie San Francisco deklarácie o hodnotení výskumu (DORA) v súlade s jej dlhodobým dodržiavaním najvyšších štandardov hodnotenia výskumu. ERC je presvedčená, že rozsiahla implementácia postupov hodnotenia výskumu, ktoré integrujú princípy DORA, je kľúčom k spravodlivému prechodu k otvorenej vede.

ERC Pracovný program na rok 2022

Zdroj: ERC, zverejnené 19.7.2021, slord