Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Pražská deklarácia o synergiách vo financovaní výskumu a inovácií v EurópePražská deklrácia
Pražská deklarácia o synergiách vo financovaní výskumu a inovácií v Európe. Zdroj: https://synergies2022.eu

V nadväznosti na Konferenciu o synergiách vo financovaní výskumu a inovácií v Európe, ktorú organizovalo české predsedníctvo v Rade EÚ v dňoch 7. až 8. júla 2022 v Prahe, České predsedníctvo v Rade EÚ zverejnilo Pražskú deklaráciu o synergiách vo financovaní výskumu a inovácií v Európe, ktorá zhŕňa závery konferencie.

Ako sa uvádza v deklarácii, synergie medzi programami EÚ (napr. Horizont Európa a Digitálna Európa) a národné a regionálne programy pre výskum a inovácie (R&I) sú prierezovou potrebou využiť plný potenciál investícií do výskumu a inovácií. Efektívny návrh, vytváranie a implementácia politík EÚ, členských štátov a pridružených krajín, podpora správnej kombinácie politík pre vedu a techniku, je spôsob, ako uviesť synergie do praxe. S Paktom výskumu a inovácií v Európe (2021), EÚ a členské štáty sa dohodli na posilnení synergií, aby sa zvýšil prístup k excelentnosti a investíciám do výskumu a inovácií s cieľom podporiť Európsky výskumný priestor (ERA).

Súdržné investičné plánovanie a jeho implementácia v celej Európe s cieľom posilnenia základných pilierov vedomostnej spoločnosti a posun smerom k udržateľnému a odolnému hospodárstvu si vyžaduje komplementárnosť, ktorá sa šíri ďaleko za hranice oblasti výskumu a inovácií a zahŕňa všetky odvetvia hospodárstva. Dobre naplánovaný prístup k tvorbe politiky, zosúladenie cieľov a implementačných rámcov naprieč politikami je nevyhnutným predpokladom efektívnych verejných a súkromných investícií, využívajúc multiplikačné a pákové efekty.

Viac informácií:

Prague Declaration on Synergies in the Research and Innovation Funding in Europe

Zdroj: https://synergies2022.eu, zverejnené: 25. 7. 2022, autor: rpa