Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Prehľad možností financovania Európskej rady pre inovácie pre univerzityEurópska asociácia univerzít (EUA) poskytla prehľad o možnostiach financovania univerzít v rámci nadchádzajúcich výziev Európskej rady pre inovácie (European Innovation Council, EIC), ktoré Európska komisia nedávno zverejnila. Predmetné výzvy sa týkajú najmä nástrojov, akými sú EIC Pathfinder a EIC Transition.

EUA zdôrazňuje, že univerzity budú patriť medzi hlavných príjemcov pracovného programu EIC na rok 2022, ktorý bol prijatý 9. februára 2022. Program EIC Pathfinder ponúka granty na prelomový výskum v oblasti vedy a techniky, zatiaľ čo nástroj EIC Transition poskytuje finančné prostriedky na schválenie novej technológie a vypracovanie praktického obchodného odôvodnenia na jej uvedenie na trh.

V oboch prípadoch sa väčšina finančných prostriedkov udelí prostredníctvom otvorených výziev bez vopred stanovených tematických priorít.

Otvorené výzvy známe ako otvorené financovanie sú navrhnuté tak, aby umožnili podporu akýchkoľvek technológií a inovácií, ktoré zasahujú do rôznych vedeckých, technologických, odvetvových alebo aplikačných oblastí alebo predstavujú nové kombinácie.

Druhým typom financovania sú výzvy zamerané na riešenia zložitých problémov. Ide o teda podporu konkrétnych technologických a inovačných objavov.

Výzvy EIC Pathfinder na rok 2022 sa budú týkať šiestich oblastí:

  • riadenie a zhodnocovanie oxidu uhličitého a dusíka;
  • strednodobé až dlhodobé a systémovo integrované skladovanie energie;
  • kardiogenomika;
  • technológie pre kontinuálnu zdravotnú starostlivosť;
  • digitálne ukladanie údajov na báze DNA;
  • alternatívne kvantové spracovanie informácií, komunikácia a snímanie.

V rámci prechodných výziev EIC sa budú financovať projekty zamerané na:

  • ekologické digitálne zariadenia budúcnosti;
  • procesnú a systémovú integráciu technológií čistej energie;
  • terapie a diagnostiku komplexných alebo zriedkavých genetických ochorení na báze RNA.

Väčšina výziev sa otvorí v marci 2022.

Viac informácií:

Zverejnené 1.3.2022, slord