Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Prejav o stave Únie 2023 z pohľadu výskumu, vývoja a inováciíPredsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen predniesla 13. septembra 2023 v Európskom parlamente prejav o stave Únie, v ktorom sa vyjadrila k úspechom dosiahnutým v uplynulom roku, ako aj k súčasným a budúcim výzvam a iniciatívam.

Green Deal

Von der Leyen vyzdvihla úspechy a plány v rámci Európskej zelenej dohody (European Green Deal). Za posledných päť rokov sa počet tovární na výrobu čistej ocele v EÚ zvýšil z nuly na 38 a Európa v súčasnosti priťahuje viac investícií do čistého vodíka ako USA a Čína dohromady. Na podporu tohto ekologického prechodu EÚ zaviedla opatrenia, ako je akt o emisne neutrálnom priemysle, a začne dialógy o čistej transformácii s priemyselnými odvetviami. Avšak výzvy zo strany konkurentov so štátnymi subvenciami, najmä z Číny, narúšajú trh. Von der Leyen upozornila na prílev lacnejších dotovaných čínskych elektromobilov a oznámila protisubvenčné vyšetrovanie tohto dovozu. Pred samitom EÚ – Čína je jej postoj jasný: „Znižovať riziko, nie odlučovať.“ Okrem toho je na obzore strategický dialóg o budúcnosti poľnohospodárstva EÚ.

Hospodárstvo a konkurencieschopnosť

EÚ si uvedomuje byrokratické prekážky, ktoré brzdia v raste malých a stredných podnikov (MSP), a preto vymenuje vyslanca pre MSP, ktorý bude tieto problémy riešiť. V záujme zjednodušenia procesu sa pripravuje 25% zníženie povinností podávania správ, ktoré podporí platforma STEP, zameraná na smerovanie finančných prostriedkov EÚ do oblastí od mikroelektroniky po umelú inteligenciu.

Narušenie globálneho dodávateľského reťazca, ako napríklad obmedzenia Číny týkajúce sa základných materiálov pre polovodiče, zdôrazňujú naliehavú potrebu Európy posilniť hospodársku bezpečnosť. Stratégia „znižovania rizika“ získala celosvetovú podporu. Na riešenie tejto problematiky sa tento rok vytvorí Klub EÚ pre kritické suroviny. EÚ medzitým pokračuje v obchodnej expanzii, pričom uzavrela dohody s Čile, Novým Zélandom a Keňou a v blízkej dobe chce dokončiť dohody s Austráliou, Mexikom a krajinami Mercosuru. Tento obchodný prístup má zásadný význam pre rast zamestnanosti a prosperity v Európe.

Digitalizácia a umelá inteligencia

Význam digitálnych technológií sa prejavuje v rozsiahlych investíciách do digitálnych projektov v rámci Plánu obnovy a odolnosti (NextGenerationEU), ktoré vedú k digitalizácii na národných úrovniach v rôznych odvetviach. Rozvoj digitálnej sféry však priniesol aj výzvy, ako sú dezinformácie, otázky ochrany osobných údajov, čo vyvoláva potrebu dôveryhodného systému riadenia.

Pri riešení týchto výziev sa Európa stala priekopníkom a prostredníctvom právnych aktov DSA a DMA zaviedla práva v digitálnom svete. Tieto opatrenia zabezpečujú nielen bezpečnejšie digitálne prostredie, ale zároveň vedú veľké technologické spoločnosti k zodpovednosti.

Rozvoj umelej inteligencie (Artificial Intelligence, AI) prináša pokrok v oblasti zdravotnej starostlivosti, produktivity a klimatických riešení, ale zároveň predstavuje aj hrozby, o ktorých hovoria poprední vývojári a vedci v oblasti AI. Vzhľadom na rýchle tempo, akým sa AI vyvíja, je naliehavo potrebné vytvoriť štruktúrovaný rámec.

Navrhovaný európsky globálny rámec pre AI sa opiera o tri piliere:

1. Bezpečnostné zábrany: Európa zaviedla zákon o umelej inteligencii, ktorý je priekopníckym zákonom zabezpečujúcim transparentné fungovanie umelej inteligencie a jej zameranie na ľudské potreby.

2. Riadenie: Ambíciou je vytvoriť jednotný systém riadenia AI v Európe a presadzovať globálnu perspektívu. Na základe paralely s IPCC pre klímu existuje návrh na vytvorenie podobného orgánu pre AI, ktorý by spájal vedu, priemysel a nezávislých odborníkov s cieľom pochopiť spoločenské vplyvy AI.

3. Usmerňovanie inovácií: Európa disponuje tromi z piatich najvýkonnejších superpočítačov na svete. Využitím tejto sily vznikla nová iniciatíva, ktorej cieľom je poskytnúť startupom v oblasti umelej inteligencie prístup k týmto vysoko výkonným počítačom. Cieľom je podporiť dialóg o spolupráci s vývojármi AI a prijať dobrovoľné bezpečnostné a etické normy, a to tak v Európe, ako aj na celom svete.

Celý prejav nájdete tu.

Zdroj: Vlastné spracovanie, zverejnené 18.09.2022, slord