Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Prezentácia návrhu správy o implementácii EIC výboru ITRESpravodajca výboru ITRE Christian Ehler (EPP) predložil 1. septembra 2022 návrh správy o implementácii Európskej rady pre inovácie (EIC) výboru Európskeho parlamentu pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE). Návrh správy sa zameriava najmä na nedostatky v riadení programu. Spravodajca vyzýva Komisiu, aby prehodnotila implementáciu fondu EIC a našla nový spôsob riadenia, ktorý by odrážal ambiciózny a transformačný charakter EIC.

Naša kancelária pre Vás pripravila krátky súhrn predmetného návrhu správy.

Kontext

Správa hovorí, že Európska únia sa už dlhšiu dobu čelí problémom s financovaním deeptech inovácií, od počiatočného výskumu až po zavedenie na trh. Hlavným problémom je fakt, že v EÚ absentuje dobre fungujúci trh s rizikovými investíciami. Deeptech výskum býva často priveľmi nákladný, riskantný a vyžaduje rýchle financovanie bez toho, aby mal významný tok príjmov, ktorý by podporil tvrdenia o budúcom úspechu. Tento druh investícií je v Európe príliš zriedkavý a práve za účelom vyriešenia tohto problému bola vytvorená Európska rada pre inovácie (EIC).  

Nedostatky v riadení EIC fondu

Nanešťastie, hneď na začiatku po spustení programu nastali komplikácie prameniace z dôvodu interných diskusií vo vnútri Európskej komisie ohľadom spôsobu riadenia fondu EIC. Generálne riaditeľstvo EK pre rozpočet vyjadrovalo obavy ohľadom priamej správy fondu z dôvodu vysokého rizika investícií a možnej následnej reputačnej škody.   

Ďalšou kľúčovou otázkou týkajúcou sa povahy fondu EIC je možnosť byť jediný investor v spoločnosti, ak trh nechce prevziať riziko. Aj keď právne predpisy programu Horizont Európa takýto postup výslovne umožňujú vnútorné procesy v rámci EK však fond EIC usmerňovali k tomu, že kapitálové investície sú podmienené tým, že príjemca nájde zodpovedajúce financovanie a hlavného investora na trhu.

Okrem problémov s riadením má EIC, ako nový program,  samozrejme aj problémy s implementáciou, avšak nepredstavujú preň zásadnú výzvu. Významným príkladom takýchto nedostatkov je systém umelej inteligencie , ktorý sa používa na filtrovanie žiadostí pred ich hodnotením.

Po prvé, umelá inteligencia sa zdá byť ľahko manipulovateľná v tom, ako posudzuje projektové návrhy. Po druhé, umelá inteligencia sťažuje spracovanie žiadostí pre žiadateľov aj pre hodnotiteľov. Pre žiadateľov systém napríklad obmedzuje možnosti, ako prezentovať svoj návrh (napr. nie je možné pridávať žiadne obrázky). Pre hodnotiteľov umelá inteligencia vytvára neprehľadné a veľmi dlhé dokumenty na ktorých hodnotenie nie je vyhradený dostatok času. Tieto skutočnosti jednoznačne znižujú efektívnosť programu a musia sa  čo najskôr zmeniť.

Odporúčania

EK by mala prehodnotiť implementáciu fondu EIC a nájsť nový spôsob riadenia, ktorý by odrážal ambicióznu a transformačnú povahu EIC.

Takisto odporúča, aby bol zriadený nezávislý orgán EÚ ako hlavný subjekt zodpovedný za vykonávanie, ktorý je najlepším inštitucionálnym riešením vhodným na realizáciu fondu EIC.

Odmietnuť názor, že fond EIC nemôže byť jediným alebo hlavným investorom a tým zdôrazniť schopnosť investovať aj vtedy, keď na to trh nie je pripravený ako jeden z hlavných dôvodov existencie EIC.

Viac informácií:

Zverejnené 13.9.2022, slord