Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Pridaná hodnota investícií do výskumu a inovácií



Pri príležitosti Týždňa výskumu a inovácií EÚ uverejnilo Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre výskum a inovácie (DG RTD) dva dokumenty, ktoré dokumentujú pridanú hodnotu investícií do výskumu a inovácií a vyzývajú na ďalšie úsilie v tejto oblasti.

V štúdii s názvom „Pridaná hodnota európskych investícií do výskumu a inovácií“ sa skúma historický vývoj rámcových programov EÚ pre výskum a inovácie, uvádza sa ekonomické zdôvodnenie verejného financovania výskumu a inovácií a vysvetľujú sa výhody vykonávania takéhoto úsilia na úrovni EÚ nad rámec činností jednotlivých členských štátov. V štúdii sa uvádzajú aj empirické dôkazy, ktoré poukazujú na vplyv financovania výskumu a inovácií zo strany EÚ, a prezentujú sa úspešné príklady.

Odhaduje sa, že z dlhodobého hľadiska program Horizont 2020 prispeje k priemernému ročnému nárastu HDP EÚ o 15,6 až 28,5 miliardy EUR. Okrem toho granty programu Horizont 2020 zvýšili úroveň zamestnanosti víťazných firiem v priemere o 20% a obrat a celkový majetok o 30% v porovnaní s firmami, ktoré grant neobdržali.

 

Dokument s názvom “Prečo sú investície do výskumu a inovácií dôležité pre konkurencieschopnú, ekologickú a spravodlivú Európu“ opisuje potenciál výskumu a inovácií na posilnenie konkurencieschopnosti EÚ, podporu ekologickej a udržateľnej budúcnosti a budovanie spravodlivej európskej spoločnosti. Predstavuje sa výkonnosť EÚ v oblasti výskumu a inovácií a jej hlavné silné a slabé stránky, ktoré sa porovnávajú s úsilím porovnateľných krajín na svete. V dokumente sa tiež zdôrazňuje význam dobre navrhnutých politík v oblasti výskumu a inovácií, ktoré by mali byť neoddeliteľnou súčasťou celkovej koncepcie politiky, a navrhujú sa cesty na posilnenie súčasného verejného a súkromného úsilia o plné využitie potenciálu výskumu a inovácií.

Viac informácií

The added value of European investments in research and innovation

Why investing in research and innovation matters for a competitive, green, and fair Europe

 

Zverejnené 05.04.2024, slord