Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Priority českého predsedníctva Rady EÚ v oblasti výskumu, inovácií a vysokoškolského vzdelávaniaČeská republika bude predsedať Rade Európskej únie od 1. júla 2022 na šesť mesiacov. Prevezme tak štafetu po francúzskom predsedníctve z prvej polovice roka a 1. januára 2023 ju odovzdá Švédsku.

Zaujíma Vás, aké budú priority českého predsedníctva v oblasti výskumu, inovácií a vysokoškolského vzdelávania? Čítajte ďalej.

Dňa 7. júna 2022 sa v priestoroch Stáleho zastúpenia ČR pri EÚ v Bruseli uskutočnil online seminár IGLO Open, organizovaný styčnou kanceláriou CZELO. Priority nastávajúceho predsedníctva na ňom predstavili Martina Kotasová a Táňa Hálová zo Stáleho zastúpenia.

A. V oblasti výskumu a inovácií sa české predsedníctvo plánuje zamerať na dve hlavné témy:

 1. Európske výskumné infraštruktúry
 2. Synergie vo financovaní výskumu a inovácií v rámci EÚ

Česká republika v minulosti výrazne investovala do budovania výskumných infraštruktúr a v rámci svojho predsedníctva chce aj z tohto dôvodu posilniť integráciu Európskeho ekosystému výskumných infraštruktúr. V praxi chce zvýšiť ich zapojenie do európskych misií, európskych partnerstiev a ďalších projektov v programe Horizont Európa. Chce tiež podporiť ich integráciu a interoperabilitu na globálnej úrovnizviditeľniť ich dopad na riešenie spoločenských problémov.

Pri druhej priorite chce Česká republika upriamiť pozornosť na synergie vo financovaní výskumu a inovácií, a to nad rámec synergií s európskymi štrukturálnymi fondami. V aktuálnom rámcovom programe na podporu výskumu a inovácií Horizont Európa je možné spolufinancovať výskumno-inovačné projekty prostredníctvom týchto fondov. Avšak menej jasné je uplatnenie synergií s ďalšími programami a nástrojmi, ako sú už spomenuté európske misie a partnerstvá, výskumné infraštruktúry alebo nástroje Európskej Komisie na podporu inovácií. Očakávanie takýchto synergií je pritom súčasťou všetkých strategických dokumentov programu Horizont Európa. České predsedníctvo bude preto smerovať debatu na praktickú stránku synergií a bude sa pýtať, ako v tomto smere zlepšiť spoluprácu medzi Komisiou a členskými štátmi.

Počas českého predsedníctva je naplánovaných 12 kľúčových podujatí so zameraním na výskum a inovácie. V súvislosti s dvoma prioritami predsedníctva treba vyzdvihnúť najmä tieto:

 • Európske strategické fórum o výskumných infraštruktúrach (18.-19.10.2022, Brno)
 • Medzinárodná konferencia o výskumných infraštruktúrach (19.-21.10., Brno)
 • Konferencia o synergiách vo financovaní výskumu a inovácií (7.-8.7.2022, Praha)
 • Neformálne stretnutie Európskej rady pre konkurencieschopnosť so zameraním na výskum (21.-22.7.2022, Praha)

Hlavnými výstupmi českého predsedníctva v oblasti výskumu a inovácií bude týchto šesť dokumentov:

 • Závery Rady EÚ o rozširovaní účasti
 • Závery Rady EÚ o synergiách
 • Závery Rady EÚ o výskumných infraštruktúrach
 • Závery Rady EÚ o inováciách
 • Pražská deklarácia o synergiách vo financovaní výskumu a inovácií v Európe
 • Brnenská deklarácia o výskumných infraštruktúrach

B. V oblasti vzdelávania bude prioritou českého predsedníctva príprava dvoch dokumentov:

 1. Záverov Rady EÚ o podpore dobrých životných podmienok v digitálnom vzdelávaní a
 2. Odporúčania Rady EÚ „Cesty k úspechu v škole“ (Pathways to School Success)

Tieto dokumenty by sa mali prijať na zasadnutí Rady pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport (EYCS) 28. – 29. novembra 2022.

Zoznam hlavných podujatí:

 • Skupina na vysokej úrovni pre vzdelávanie a odbornú prípravu (18.-19.7.2022, Praha)
 • Zasadnutie generálnych riaditeľov pre odborné vzdelávanie a prípravu (10. – 11. 10. 2022, Praha)
 • Stretnutie Bologna Follow Up Group (7.-8.11.2022, Brno)
 • CZEDUCON – Medzinárodná konferencia o stratégii a politike vo vysokoškolskom vzdelávaní (21.– 22.11.2022, Praha)
 • Zasadnutie generálnych riaditeľov pre vysokoškolské vzdelávanie (23.–24.11.2022, Praha)
 • Zasadnutie generálnych riaditeľov pre školy (8.–9.12.2022, Praha)
 • Attaché trip (12.–13.12.2022, Praha)

Viac informácií:

Novinky Domu zahraniční spolupráce

Zverejnené 17.6.2022, slord