Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Priority Európskej komisie v oblasti výskumu a inovácií na rok 2024Tento rok bude pre Európsku komisiu do istej miery naplnený neistotou nakoľko sa v nadväznosti na výsledok tohtoročných volieb do Európskeho parlamentu nanovo rozložia karty a jej zloženie prejde zmenou a nastane nové zadefinovanie strategických priorít. Na druhej strane sa však aktuálna EK bude snažiť rozbehnúť niektoré predpripravené iniciatívy a na technickej úrovni sa bude pokračovať v dôležitých rozbehnutých aktivitách. Preto sme pre vás pripravili krátke zhrnutie toho čo môžeme od aktuálnej Európskej komisie tento rok ešte očakávať.

 • Pokročilé materiály pre vedúce postavenie v priemysle – koordinovaný plán pomocou ktorého sa Európska komisia bude snažiť identifikovať priority v rámci 4 kľúčových trhov a následne zosúladiť a zosynchronizovať výskumno-inovačné stratégie naprieč Európou. Cieľom by mala byť posilnenie európskej pozície v oblastiach energetiky, mobility, výstavby a elektroniky;
 • Iniciatíva v oblasti biotechnológií a biovýroby – Cieľom je pomôcť naplno využiť výhody týchto technológií vďaka ich vysokému potenciálu rastu a produktivite práce. Zameranie tejto iniciatívy bude širšie zahrňujúce okrem výskumu a inovácií aj podporu tohto priemyslu a zavádzania biologicky vyrobených výrobkov;
 • Budúci vývoj a nasadenie malých modulárnych reaktorov (SMR) v Európe a spustenie Priemyselnej aliancie pre SMR;
 • Valorizácia poznatkov – EK pripraví odporúčania v oblasti zapojenia občanov do tohto procesu a postupov pre spoluprácu medzi priemyslom a akademickou obcou;
 • Pracovný dokument útvarov EK k Prepojenej, kooperatívnej a automatizovanej mobilite (CCAM);
 • Výrazný pokrok v prípade asociácie Kanady, Nového Zélandu a posun aj v prípade Švajčiarska, Kórejskej republiky a Japonska;
 • V rámci implementácie schválených dokumentov sa bude EK sústrediť na revidovaný SET plán, výskumné kariéry a politickú agendu ERA;

 

V kontexte programu Horizont Európa má EK na pláne nasledovné aktivity:

 • Prijatie Strategického plánu HEU na roky 2025-2027 – ide o strategický dokument, ktorý stanovuje vodiace línie a témy, ktorým sa výzvy HEU budú v nasledujúcich rokoch venovať. Ak rozmýšľate nad zapojením sa do projektu Horizontu Európa v tomto období, určite vám odporúčame prečítať si časť venujúca sa vášmu odboru;
 • Novela pracovného programu 2023-2024 – HEU je 7 rokov trvajúcim programom a preto je niekedy potrebné aby vedel flexibilne reagovať na nové výzvy akými sú napríklad AI;
 • Prijatie pracovných programov ERC a EIC na rok 2025;
 • Prijatie špecifických aktivít pre misie;

 

EK tento rok takisto pripravuje sériu hodnotení:

 • Ex-post hodnotenie programu Euroatom 2014-2020 a strednodobé hodnotenie programu Euroatom 2021-2025;
 • Finálne hodnotenie Eurostars 2;
 • Hodnotenie výkonných agentúr, ktoré spravujú granty priamo riadených programov EÚ vrátane Horizontu Európa;

 

No a poslednou, avšak v žiadnom prípade nepodstatnou aktivitou, je aktívna príprava nasledujúceho Rámcového programu pre výskum a inovácie, pod pracovným názvom „FP10″. Mnoho organizácií už vydalo svoje úvodné stanoviská a preto bude dôležité aj pre Slovensko sa do tejto diskusie zapojiť najmä v kontexte jeho záujmu na zachovaní Widening opatrení.

Zverejnené 26.3.2024, slord