Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Príručka pre výskumno-inovačné misie EÚ a ich budúcnosťV uplynulých dvoch rokov trvania projektu TRAMI zameraného na medzinárodnú spoluprácu v oblastí európskych výskumno-inovačných misií projekt zhromažďoval skúsenosti viacerých európskych regiónov a krajín s implementáciou misií EÚ. Tieto skúsenosti zhrnuli do TRAMI Missions Playbook, ktorá poukazuje na niekoľko zaujímavých príkladov realizácie misií v praxi.

Príručka pre misie bola oficiálne predstavená 25. júna 2024 počas podujatia zameraného i na budúcnosť misií EÚ v nasledujúcom rámcovom programe FP10.

Podľa slov J. Nylandera, národného kontaktného bodu pre misie EÚ, Vinnova: „Ako ľudia sa prirodzene učíme z príbehov. Preto je cieľom tejto príručky misií rozprávať príbehy štátnych úradníkov, vedúcich predstaviteľov podnikov, alebo iných odborníkov, ktorí pracujú na častiach skladačky, ktorou je prístup zameraný na misie.“

Príručka obsahuje 4 prípadové štúdie, ktoré nemajú za cieľ byť dokonalým príkladom implementácie, ale skôr zachytiť rôznorodé skúsenosti, vďaka ktorým si čitatelia môžu prispôsobiť a zostaviť kúsky tak, aby zodpovedali ich konkrétnym podmienkam.

Prípadové štúdie zachytávajú nasledovné iniciatívy:

Projekt AMAI! Ukazuje ako môžu byť občania zapojení do inovácií zameraných na misie v rámci flámskeho AI plánu (Flámsko, Belgicko),

iniciatíva Leading Companies pod vedením Business Finland ukazuje, ako môže verejný sektor zapojiť podniky do realizácie misií (Helsinki, Fínsko),

región Blekinge je príkladom toho, ako sa regióny môžu zapojiť do realizácie misií tým, že zosúladia dve misie EÚ s ich regionálnou stratégiou (Blekinge, Švédsko),

– príklad rakúskej vlády, ktorá sa prostredníctvom riadenia a využívania právnych nástrojov zapája do realizácie misií EÚ (Viedeň, Rakúsko).

Príručku pre výskumno-inovačné misie EÚ si môžete stiahnuť na nasledovnom odkaze.

TRAMI (the TRAnsnational cooperation on the MIssions approach) je projekt financovaný z EÚ, ktorý sa zameriava na zabezpečenie fungovania misií prostredníctvom vytvárania spoločenstiev praxe, výmeny poznatkov a vzájomného učenia.

 

Budúcnosť misií EÚ

Prístup orientovaný na misie EÚ (EU mission-oriented approach) sa v jednotlivých členských štátoch implementuje a realizuje rôznych spôsobom, čo odráža rôznorodosť národných priorít a schopností. Nedávne diskusie zdôrazňujú potrebu zdokonaliť a prispôsobiť misie EÚ tak, aby lepšie slúžili spoločenským potrebám, podporovali inovácie a zabezpečili inkluzívnosť.

Napríklad Rakúsko výrazne investovalo na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni s cieľom podporiť prístup orientovaný na misie EÚ. Táto príprava bola kľúčová pre následné účinné zapojenie komunít do plnenia cieľov misií. Napriek silnému základu existujú obavy o inkluzívnosť misií, keďže niektorí výskumní pracovníci a priemyselné odvetvia sa cítia nedostatočne zastúpení. To zdôrazňuje potrebu mechanizmov, ktoré zabezpečia širšiu účasť a zastúpenie v rámci misií.

Na druhej strane sú misie EÚ vnímané pozitívne z pohľadu zaradenia kritických problémov do  politickej agendy a mobilizácie zdrojov na konkrétne témy. Realizáciu misií však niektorí v súčasnosti považujú za príliš riadenú politickými faktormi, čo ich robí zložitými a náročnými pre zainteresované strany. Hoci prístup zameraný na misie má širokú podporu, požaduje sa zjednodušenie a stanovenie jasnejších a hmatateľnejších cieľov, čo by pomohlo zachovať transformačný potenciál misií a zároveň by boli misie prístupnejšie a účinnejšie.

Zapojenie Flámska, najmä do oceánskej misie, dokazuje účinnosť prístupu „quadruple helix,“ ktorý zahŕňa vládu, priemysel, akademickú obec a občiansku spoločnosť. Národné projekty vo Flámsku kladú dôraz na inovačnú líniu, čo naznačuje, že misie by mohli do budúcnosti výrazne zvýšiť úrovne technologickej pripravenosti (TRL).

Na základe diskusie vyplynulo, že budúci úspech misií EÚ spočíva vo vyvážení ambicióznych cieľov s ich praktickou realizáciou, v podpore inkluzívnych ekosystémov založených na spolupráci a v zabezpečení súladu so širšími politickými rámcami. Riešením týchto výziev môžu misie lepšie slúžiť spoločenským potrebám a podporovať transformačné inovácie v celej Európe.

 

Zverejnené 27.06.2024, slord