Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Profily univerzitnej autonómie v Európe 

Vydanie AutonomyScorecard 2023 Európskej asociácie univerzít poskytuje úplnú komparatívnu analýzu súčasného stavu autonómie univerzít v 35 systémoch vysokoškolského vzdelávania v Európe. Prvýkrát každý profil lepšie kontextualizuje vysokoškolské prostredie prostredníctvom osobitnej časti spolu s radarovými grafmi, ktoré vizualizujú skóre autonómie daného systému.

Metodika Scorecard s viac ako 30 ukazovateľmi ponúka dôkazy o autonómii inštitúcií v štyroch kľúčových dimenziách:

  • organizačná autonómia (zahŕňa akademické a administratívne štruktúry, vedenie a správu);
  • finančná autonómia (zahŕňa schopnosť získavať finančné prostriedky, vlastniť budovy, požičiavať si peniaze a stanovovať školné);
  • personálna autonómia (vrátane schopnosti samostatne prijímať, podporovať a rozvíjať akademických a neakademických zamestnancov);
  • akademická autonómia (vrátane študijných odborov, počtu študentov, výberu študentov, ako aj štruktúry a obsahu titulov).

Čo sa týka Slovenska, z profilu vyplýva, že v kontexte finančnej závislosti od štátu a obmedzených alebo klesajúcich vlastných zdrojov príjmov sa neočakáva uplatňovanie inštitucionálnej autonómie v praxi, prípadne jej zvyšovanie.

Zmeniť by sa to mohlo vytvorením rezervy orgánom pôsobiacim ako rada pre financovanie univerzít, aby sa predišlo prípadným politickým zásahom do financovania univerzít. Takáto činnosť sa ale nepredpokladá.

V profile sa zdôraznilo, že nedostatočné financovanie a kapitálové investície do infraštruktúry sú naďalej prekážkou pri dosahovaní cieľov požadovaných štátom a zvyšovaní atraktívnosti inštitúcií. Tiež sa poukázalo na dlhodobý paradox, keď sa od univerzít vyžaduje, aby uskutočňovali reformy bez toho, aby na to mali potrebné udržateľné verejné financovanie.

 

Viac informácií

University Autonomy in Europe IV: Country Profiles (III)

 

Zverejnené 06.05.2024, slord