Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Program vysokoškolského vzdelávania EIT bol predĺžený do roku 2027Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) sa rozhodol predĺžiť svoju iniciatívu EIT pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania (EIT HEI) do roku 2027 vďaka jej úspešnej pilotnej fáze.

Iniciatíva sa zameriava na vytváranie inštitucionálnych zmien na univerzitách s cieľom zvýšiť inovačný potenciál, čo zahŕňa vytvorenie novej infraštruktúry na podporu startupov a revíziu študijných programov s cieľom vychovať nové deep tech talenty s podnikateľskými zručnosťami. Počas pilotnej fázy programu bolo podporených 359 vysokoškolských inštitúcií a 179 neakademických inštitúcií sumou 69 miliónov EUR. V rámci 65 projektov absolvovalo odbornú prípravu v oblasti inovácií a podnikania viac ako 40 000 študentov, akademických a neakademických zamestnancov a podporu získalo viac ako 1 000 start-upov a scale-upov.

Iniciatíva významne podporila aj Ukrajinu, keď poskytla takmer 4 milióny EUR ukrajinským vysokoškolským inštitúciám a neakademickým organizáciám. Vďaka tomuto rozšíreniu bude iniciatíva EIT pre vysoké školy naďalej rozširovať svoju sieť, prehlbovať synergie so vzdelávacími aktivitami EIT a začleniť viac vysokých škôl.

Do tohtoročnej výzvy, ktorá bola uzavretá vo februári 2023, sa prihlásilo 48 konzorcií a výsledkom je, že 16 projektov bude mať k dispozícii maximálne finančné prostriedky vo výške 750 000 EUR. Medzi 16 víťaznými konzorciami tohtoročnej iniciatívy EIT HEI sú aj traja slovenskí účastníci !

Otvorenie novej výzvy na podávanie návrhov je možné očakávať v novembri 2024 !

Nasledovné projekty so slovenskou účasťou sa stali súčasťou iniciatívy

BOOSTalent

Osemčlenné partnerské konzorcium BOOSTalent s víziou do roku 2030 :

  • podporiť inovácie v oblasti umelej inteligencie a strojového učenia; najmä v oblasti letectva, elektroniky, pokročilých materiálov, udržateľnosti a biodiverzity;
  • vytvoriť dlhodobé partnerstvo medzi priemyslom, akademickou obcou a vládou s cieľom rozvíjať špičkové vzdelávacie programy a riešiť klimatickú krízu a otázky udržateľnosti;
  • postaviť vysoké školy do pozície motorov vplyvu v oblasti umelej inteligencie a strojového učenia.

Medzi členmi konzorcia je slovenský G-Force s.r.o. – klimaticko-technologický investičný program, ktorý buduje klimaticko-technologické centrum na zavádzanie technológií na ceste k čistej planéte.

ABCD – The Alliance of Boundary Crossing for Deep Tech

Konzorcium ABCD pozostáva z univerzít a inkubátorov, ktorého cieľom je:

  • stať sa vedúcou platformou pre inovácie a podnikanie v oblasti technológií na západnom Balkáne;
  • posilňovať podnikateľské myslenie a podporovať začínajúce deep tech podniky;
  • posilniť riadenie projektov, podporovať budovanie kapacít, poskytovať inkubačné služby, vytvoriť silné prepojenie s miestnym inovačným ekosystémom.

DisruptiveHub (DH) je názov slovenskej konzultačnej skupiny, ktorá sa snaží zlepšiť kvalitu života v mestských oblastiach a podieľa sa na konzorciu ABCD.

DETECT ! – Deep Tech Creativity

Konzorcium DETECT! spája vysoké školy silné v oblastiach hlbokých technológií s vysokými školami silnými v programoch súvisiacich s podnikaním s nasledujúcou víziou do roku 2030:

  • vytvoriť  integrálny inovačný ekosystém;
  • zaviesť systematizácie všetkých služieb na podporu inovácií, programov odbornej prípravy a mentoringu;
  • premeniť zúčastnené vysokoškolské inštitúcie na rezervoáre deep tech talentov s podnikateľskými zručnosťami;
  • umožniť vysokoškolským inštitúciám stať sa kľúčovými aktérmi v oblasti inovácií prostredníctvom rozvoja podnikateľskej kultúry.

Slovenská vysoká škola, ktorá je úspešne zapojená do konzorcia je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

Viac informácií:

Zverejnené 9.1.2023, slord