Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Projekt RM ROADMAP spustil ambiciózny prieskum, ktorého cieľom je podporiť napredovanie projektového manažmentu vo výskumu v EurópeProjekt RM ROADMAP inicioval rozsiahly prieskum s cieľom vykresliť podrobný portrét súčasného prostredia manažérov a manažérok v oblasti výskumu v celej Európe. Tento prieskum nadväzuje na predchádzajúce prieskumy, predovšetkým na sériu Výskumná administratíva ako profesia  angl. Research Administration As A Profession – RAAAP, medzinárodného prieskumu, ktorý identifikoval kľúčové zručnosti, postoje a správanie úspešných vedúcich pracovníkov v oblasti riadenia výskumu a administratívy.

Termín „manažér v oblasti výskumu“ angl. Research Manager (RM) pokrýva široké spektrum odborníkov a odborníčok na rôznych profesionálnych úrovniach, ktorí sa venujú nasledovným aktivitám:

  • Zefektívnenie a uľahčenie plánovania, rozvoja, riadenia, správy, komunikácie a zhodnocovania výskumu a inovácií
  • Zabezpečenie súladu s cieľmi politiky, požiadavky programu financovania, finančné pravidlá a právne predpisy
  • Zlepšenie efektívnosti a účinnosti projektov/systémov výskumu a inovácií
  • Posilnenie vplyvu výskumu a inovácií na spoločnosť

Tento prieskum sa vyznačuje svojím inkluzívnym prístupom a výrazným dôrazom na európsky kontext. Okrem zachytenia súčasného stavu riadenia výskumu sa prieskum zameriava na formuláciu odporúčaní pre budúcnosť ako:

  • návrhy na komplexnú definíciu a terminológiu pre profesijné kategórie RM
  • rámec kariérneho rozvoja RM
  • vytvorenie matice zručností a kompetencií RM
  • vytvorenie budúcej schémy školenia RM

Účasť v prieskume je dobrovoľná a jeho vyplnenie zaberie približne 25 minút. Prieskum môžu vyplniť manažéri a manažérky v oblasti výskumu.

Pokiaľ ide o správu údajov, zhromaždené informácie prejdú dôkladnou anonymizáciou pred ich zdieľaním na renomovaných online úložiskách s otvoreným prístupom, ako sú Figshare a Zenodo. Výsledky výskumu budú voľne prístupné prostredníctvom výskumných správ s otvoreným prístupom a prípadne aj recenzovaných vedeckých publikácií, ktoré poskytnú cenné poznatky o vyvíjajúcom sa prostredí riadenia výskumu v Európe.

Termín na vyplnenie prieskumu je 22. decembra 2023.

Ak máte otázky alebo potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte, prosím, rm-roadmap@hetfa.hu a rm-roadmap@novaims.unl.pt.

RM Roadmap je celoeurópska komunita excelentných odborníkov a odborníčok v oblasti riadenia výskumu. Iniciatíva RM Roadmap je zameraná na formovanie budúcnosti riadenia výskumu v Európe vytvorením komplexnej stratégie a systému podpory komunity. Jej hlavnou prioritou je zosúladiť kapacity EÚ v oblasti riadenia výskumu vrátane kapacít vo widening krajinách s novými potrebami na zvýšenie konkurencieschopnosti a hospodárskej výkonnosti.Iniciatíva predpokladá vytvorenie celoeurópskej siete manažérov a manažérok v oblasti výskumu s cieľom uľahčiť strategické cezhraničné partnerstvá medzi priemyslom, organizáciami financujúcimi výskum, vysokoškolským vzdelávaním a výskumnými inštitúciami. Prostredníctvom prístupu zdola nahor má RM Roadmap za cieľ informovať komunitu o dostupných možnostiach odbornej prípravy, vytvárania sietí, financovania a mobility.

Viac informácií:

Prieskum RM Roadmap

Zverejnené  06.12. 2023, slord