Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Prvá európska obranná priemyselná stratégia na úrovni EÚEurópska obranná priemyselná stratégia (EDIS) stanovuje dlhodobú víziu na dosiahnutie pripravenosti obranného priemyslu v Európskej únii. Ako prvý bezprostredný a ústredný prostriedok na realizáciu tejto stratégie Európska komisia predkladá legislatívny návrh Európskeho programu pre obranný priemysel (EDIP) a rámec opatrení na zabezpečenie včasnej dostupnosti a dodávok výrobkov obranného priemyslu. V období 2025 – 2027 bude EDIP mobilizovať 1,5 miliardy EUR z rozpočtu EÚ, vrátane možnosti použiť neočakávané zisky zo zmrazených ruských aktív na podporu Ukrajiny.

V stratégii sa uvádzajú výzvy, ktorým v súčasnosti čelí európska obranná technologická a priemyselná základňa (EDTIB), ale aj príležitosť na využitie jej plného potenciálu a určuje sa smerovanie na ďalšie desaťročie. Na podporu členských štátov pri dosahovaní týchto cieľov predstavuje Európska obranná priemyselná stratégia súbor opatrení zameraných na:

  • podporu účinnejšieho formulovania požiadaviek členských štátov na kolektívnu obranu;
  • zabezpečenie dostupnosti všetkých obranných produktov;
  • zabezpečenie toho, aby vnútroštátne rozpočty a rozpočet EÚ podporovali potrebnými prostriedkami prispôsobenie európskeho obranného priemyslu novému bezpečnostnému kontextu;
  • začlenenie kultúry obrannej pripravenosti do všetkých politík;
  • rozvíjanie užších vzťahov s Ukrajinou prostredníctvom jej účasti na iniciatívach Únie na podporu obranného priemyslu a stimulovať spoluprácu medzi obranným priemyslom EÚ a Ukrajiny;
  • spoluprácu s partnermi NATO, európskymi strategickými a podobne zmýšľajúcimi medzinárodnými partnermi.

 

V stratégii sa stanovujú ukazovatele zamerané na meranie pokroku členských štátov v oblasti priemyselnej pripravenosti. EK vyzýva vyzvané členské štáty, aby:

  • do roku 2030 obstarali aspoň 40 % obranného vybavenia na základe spolupráce;
  • zabezpečili, aby do roku 2030 hodnota obchodu v oblasti obrany v rámci EÚ predstavovala aspoň 35 % hodnoty trhu EÚ s obrannými výrobkami;
  • do roku 2030 dosiahli stabilný pokrok smerom k obstarávaniu aspoň 50 % svojho rozpočtu na obranu v rámci EÚ a 60 % do roku 2035.

 

Viac informácií

EC – press release

Factsheet on EDIS

Factsheet on EDIP

EuropeanDefence Industrial Strategy

 

Zverejnené 28.03.2024, slord