Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Prvé výzvy do regionálnych inovačých údolí spustené v rámci EIE a I3Komisia dňa 17. mája sprístupnila 122 miliónov EUR v rámci iniciatívy Európske inovačné ekosystémy (EIE) programu Horizont Európa a nástroja medziregionálnych investícií do inovácií (I3) v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Cieľom týchto výziev na predkladanie návrhov je posilniť a rozvíjať európske inovačné ekosystémy, ktoré spájajú všetky územia EÚ s cieľom reagovať na spoločenské výzvy a podporovať väčšiu súdržnosť. Prispievajú tiež ku kľúčovej iniciatíve Novej európskej inovačnej agendy, ktorej cieľom je podporovať vzájomne prepojené „regionálne inovačné údolia“ (RIV) v celej EÚ. Dátum uzávierky prvých výziev RIV je 17. október 2023.

Cieľom regionálnych inovačných údolí je využiť celý inovačný potenciál vrátane špičkových technológií na rôznych územiach EÚ na riešenie spoločenských výziev a inovačných rozdielov v EÚ. Jeho cieľom je identifikovať až 100 regiónov, ktoré by sa zaviazali posilniť koordináciu svojich investícií a politík v oblasti výskumu a inovácií. Komisia nedávno zverejnila výzvu na vyjadrenie záujmu, v ktorej vyzýva európske regióny, aby sa stali regionálnymi inovačnými údoliami.

Spoločným úmyslom aktuálne sputených koordinovaných výziev je spájať regióny s nízkou a vysokou inovačnou výkonnosťou. Výzvy sa líšia navrhovanými cestami na dosiahnutie tohto cieľa, ako aj kritériami oprávnenosti.

Výzvy EIE regionálnych inovačných údolí

Tieto výzvy kladú dôraz na ekosystémové myslenie s primárnym zameraním na regionálne aspekty inovácií, pričom sa sústredia na vnútroštátne a/alebo regionálne inovačné orgány. Ich cieľom je podporiť strategicky orientované dlhodobé programy činností (akčné plány). Tie sú okrem iného zamerané na zavádzanie inovácií prispievajúcich k riešeniu aktuálnych celoeurópskh výziev naprieč úrovňami politiky, a to v spolupráci verejných orgánov na patričnej úrovni a súkromného sektoru.

Výzva je organizovaná ako akcia spolufinancovania s celkovým orientačným rozpočtom 60 miliónov EUR a mierou financovania vo výške 50 % oprávnených nákladov. Očakáva sa, že bude financovaných 6 projektov s príspevkom EÚ vo výške 8 – 12 miliónov EUR na každý z nich. Žiadateľom sa odporúča, aby zvážili trvanie projektu na 3 až 5 rokov. Táto akcia si vyžaduje účasť najmenej 5 vnútroštátnych alebo regionálnych orgánov z najmenej 5 rôznych členských štátov alebo pridružených krajín ako príjemcov, z ktorých aspoň 2 zastupujú „mierne“ alebo „rozvíjajúce sa“ inovačné regióny a aspoň 1 zastupuje „silný“ alebo „vedúci inovačný región“ podľa regionálneho prehľadu výsledkov inovácie.

Výzvy EIE RIV nájdete na Funding & Tenders Portal (HORIZON-EIE-2023-CONNECT-03-01).

ERRIN pozorne sleduje výzvu EIE RIV a uľahčuje vytváranie konzorcií. Viac informácií nájdete tu.

Výzvy I3 regionálnych inovačných údolí

Výzvy I3 RIV sú viac podnikateľsky orientované a sústreďujú sa na finančnú a poradenskú podporu investícií do medziregionálnych inovačných projektov v spoločných a doplnkových oblastiach inteligentnej špecializácie v rámci európskych hodnotových reťazcov, a to aj v menej rozvinutých regiónoch. V rámci I3 RIV sú otvorené dve výzvy v rámci oblasti :

  • 1 „Finančná a poradenská podpora investícií do medziregionálnych inovačných projektov“ 
  • 2a „Finančná a poradenská podpora rozvoja hodnotových reťazcov v menej rozvinutých regiónoch“. 

Dostupný rozpočet na projektové granty je 31 miliónov EUR pre každú oblasť a očakáva sa, že rozpočty projektov (maximálna výška grantu) sa budú pohybovať v rozmedzí 2 – 10 miliónov EUR. Dĺžka trvania projektu sa očakáva v rozmedzí 18-36 mesiacov. Návrhy musí predkladať konzorcium, ktoré ako príjemcov zahŕňa rôzne nezávislé právnické osoby so sídlom v rôznych regiónoch v rôznych oprávnených krajinách, ktoré zahŕňajú menej rozvinuté regióny podľa článku 108 nar. o spoločných ustanoveniach (EÚ) č. 2021/1060 (konkrétne čísla sa líšia podľa jednotlivých oblastí).

Výzvy I3 RIV nájdete na Funding & Tenders Portal pre prvú oblasť (Strand 1: I3-2023-INV1) a pre druhú oblasť (Strand 2a: I3-2023-INV2a).

Viac informácií:

Iniciatívu Regionálne inovačné údolia podporuje napríklad aj Partnerstvo pre regionálne inovácie (nadchádzajúce podujatie 30. – 31. mája). 

Online informačné stretnutie k výzvam RIV je naplánované na 25. mája od 9:30 do 12:00.

ERRIN: REGIONAL INNOVATION VALLEYS CALLS FOR PROPOSALS LAUNCHED!

Európska komisia: Commission launched €122 million calls for proposals to close innovation gaps in the EU and strengthen innovation ecosystems

Podajte návrh (do 17. októbra 2023)

Zverejnené 22.5.2023, slord