Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Rada EÚ a EP dosiahli predbežnú politickú dohodu o dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021-2027Dňa 10. novembra bol medzi nemeckým predsedníctvom Rady EÚ a Európskym parlamentom dosiahnutý kompromis, ktorý načrtáva politickú dohodu o nasledujúcom viacročnom finančnom rámci EÚ (VFR) a Pláne obnovy (Next Generation EU, NGEU).

Dosiahnutiu dohody predchádzali intenzívne konzultácie s Európskym parlamentom a Európskou komisiou, ktoré prebiehali od konca augusta 2020.

Dohoda dopĺňa komplexný finančný balík v celkovej výške 1,82 bilióna EUR, ktorý bol prijatý dohodou v rámci Európskej rady dňa 21. júla 2020. Ten kombinuje budúci viacročný finančný rámec vo výške 1,07 bilióna EUR a s Plánom obnovy (NGEU) v hodnote 750 miliárd EUR  (v cenách roku 2018).

Predbežná politická dohoda dosiahnutá 10. novembra 2020 zahŕňa:

  • cielené posilnenie programov EÚ, vrátane programov Horizon Europe, EU4Health a Erasmus+, o 15 miliárd EUR dodatočnými finančnými prostriedkami (12,5 mld. EUR) a prerozdeleniami rozpočtu (2,5 mld. EUR) v priebehu nasledujúceho finančného obdobia, rešpektujúc výdavkové stropy definové v záveroch Európskej rady zo 17. – 21. júla 2020;
  • zvýšenú flexibilitu, ktorá umožní EÚ reagovať na nepredvídané potreby (1 mld. EUR);
  • výraznejšie zapojenie rozpočtového orgánu do dohľadu nad udeľovaním finančných prostriedkoch v rámci Plánu obnovy;
  • vyššie ambície v oblasti biodiverzity a intenzívnejšie monitorovanie výdavkov na biodiverzitu, klímu a rodovú rovnosť;
  • predbežný plán zavedenia nových vlastných zdrojov EÚ.

Hlavnou prioritou poslancov EP bolo zaistiť viac prostriedkov pre kľúčové programy EÚ, rozpočty ktorých mali byť na základe dohody členských štátov z júla 2020 výrazne okresané. Mohlo by tak dôjsť k ohrozeniu napĺňania záväzkov a priorít EÚ, a to aj v oblasti Európskeho ekologického dohovoru či digitálnej agendy.

Pre kľúčové programy EÚ v oblasti výskumu a inovácií, vrátane Horizon Europe, Erasmus+ či EU4Health, dosiahnutý kompromis predpokladá cielené navýšenie rozpočtu o 16 mld. EUR, a to v porovnaní s dohodou dosiahnutou Európskou radou v júli 2020.

Vďaka tomuto kompromisu bude možné strojnásobiť pôvodne navrhovaný rozpočet pre program EU4Health, zabezpečiť ekvivalent 1 dodatočného roka financovania programu Erasmus+ a zaistiť, aby sa financovanie výskumu naďalej zvyšovalo.

Dosiahnutý kompromis ešte podlieha konečnému schváleniu zo strany Európskeho parlamentu aj členských štátov. Členským štátom bude dosiahnutá dohoda predložená spoločne s ďalšími prvkami spojenými s budúcim viacročným finančným rámcom a Plánom obnovy, vrátane všeobecného režimu kondicionality na ochranu rozpočtu EÚ, ku ktorému dospelo predsedníctvo Rady EÚ a vyjednávači Parlamentu predbežnou dohodou 5. novembra 2020.

Súvislosti

Európska komisia predložila svoj návrh budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ 2. mája 2018. Po tomto rámcovom návrhu nasledovali legislatívne návrhy týkajúce sa 37 sektorových programov (napr. v oblasti súdržnosti, poľnohospodárstva, Erasmus, Horizon Europe atď.). S cieľom pokročiť v rokovaniach spolupracovala Komisia od roku 2018 do začiatku roku 2020 s rotujúcimi predsedníctvami Rady a v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom.

V reakcii na bezprecedentnú krízu spôsobenú koronavírusom navrhla Európska komisia 27. mája 2020 Plán obnovy (Next Generation EU) v objeme 750 miliárd EUR, ako aj adresné posilnenie dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027.

Hlavy štátov alebo predsedovia vlád EÚ združení v Európskej rade dosiahli politickú dohodu o balíku 21. júla 2020. Európsky parlament a Rada EÚ, za účasti Európskej komisie, odvtedy uskutočnili na túto tému až 11 trojstranných trialógov s cieľom doladiť konečné parametre dohody.

Celú tlačovú správu Rady EÚ nájdete tu.

Viac informácií: