Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Rada EÚ a Európsky Parlament dosiahli dohodu o Akte o čipochZákladné informácie

Rada EÚ a Európsky parlament dosiahli 18. apríla 2023 politickú dohodu o nariadení na posilnenie európskeho polovodičového ekosystému (európsky akt o čipoch), ktorý Komisia navrhla 8.2.2022.

Štúdia EP zdôrazňuje, že celosvetový trhový podiel EÚ v oblasti polovodičov je nižší ako 10%. Očakáva sa, že dohoda vytvorí podmienky pre rozvoj priemyselnej základne, ktorá môže tento podiel do roku 2030 zdvojnásobiť na najmenej 20%.

Komisia navrhla 3 hlavné piliere na dosiahnutie cieľov aktu o čipoch:

  1. Iniciatíva Čipy pre Európu na podporu budovania rozsiahlych technologických kapacít
  2. Rámec na zaistenie bezpečnosti dodávok a odolnosti prilákaním vyšších investícií
  3. Systém monitorovania s cieľom predvídať nedostatok dodávok a reagovať v prípade krízy

Financovanie

Iniciatívou Čipy pre Európu (prvý pilier Aktu o čipoch) by sa malo zmobilizovať 43 miliárd EUR vo verejných a súkromných investíciách, pričom 3,3 miliardy EUR bude pochádzať z rozpočtu EÚ (HE – 1,65 miliardy EUR a DEP – 1,65 miliardy EUR). Tieto akcie sa budú implementovať predovšetkým prostredníctvom Spoločného podniku pre kľúčové digitálne technológie (KDT JU), resp. spoločného podniku pre čipy, t.j. verejno-súkromného partnerstva zahŕňajúceho EÚ, členské štáty a súkromný sektor.

V rámci programu Digitálna Európa sa vytvára nový cieľ v oblasti polovodičov, ktorým sa podporí budovanie kapacít v odvetví čipov. Finančné riešenie sa našlo v rámci obmedzení existujúcej medziinštitucionálnej dohody o viacročnom finančnom rámci (MFF) a dopĺňa zdroje, ktoré už boli pridelené na podobné ciele v rámci MFF a prostredníctvom digitálnej zložky v Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.

Mechanizmus krízovej reakcie

Analýza Parlamentu v roku 2022 zdôraznila, že pandémia odhalila dlhotrvajúce zraniteľné miesta v globálnych dodávateľských reťazcoch, čoho ukážkovým príkladom bol bezprecedentný nedostatok polovodičov. Prostredníctvom mechanizmu krízovej reakcie bude Komisia vyhodnocovať riziká pre dodávky polovodičov do EÚ a indikátory včasného varovania v členských štátoch sa použijú na spustenie varovania pred nedostatkom v celej Únii.

Mechanizmus umožní Komisii vykonávať núdzové opatrenia, ako je uprednostňovanie dodávok produktov, ktoré sú obzvlášť postihnuté nedostatkom, alebo vykonávanie spoločného nákupu pre členské štáty.  Schéma bola ďalej vylepšená zavedením mapovacieho mechanizmu, ktorý pomôže identifikovať možné kritické miesta v zásobovaní.

Tieto opatrenia budú poslednou možnosťou v prípade krízy v sektore polovodičov. Parlament tiež pridal ustanovenia na posilnenie medzinárodnej spolupráce so strategickými partnermi a na práva duševného vlastníctva, aby sa zaručili konkurenčné výhody a ochrana pre sektor EÚ.

Ďalšie kroky

Ďalším krokom v legislatívnom procese bude dokončenie, schválenie a formálne prijatie predbežnej dohody oboma inštitúciami. Po prijatí Aktu o čipoch Rada schváli zmenu Jednotného základného aktu pre inštitucionalizované partnerstvá v rámci HE, aby sa umožnilo založenie Spoločného podniku pre čipy, ktorý bude postavený na existujúcom KDT JU a nahradí ho. Zmenu jednotného základného aktu prijíma Rada po konzultácii s Parlamentom. Oba texty budú uverejnené v rovnakom čase.

Viac informácií:

Tlačová správa Rady EÚ: Akt o čipoch: Rada a Európsky parlament dosiahli predbežnú dohodu

Tlačová správa Európskej komisie: Komisia víta politickú dohodu týkajúcu sa európskeho aktu o čipoch

Tlačová správa Európskeho parlamentu: Polovodiče: EP dosiahol dohodu s Radou o Európskom akte o čipoch

Tlačová konferencia nasledujúca po dohode v rámci trialógu  

Digitálna suverenita: Komisia navrhuje akt o čipoch s cieľom riešiť problém nedostatku polovodičov a posilniť Európu ako technologického lídra

Európsky akt o čipoch: Online stránka s informáciami

Návrh Komisie, ktorým sa zriaďuje rámec opatrení na posilnenie ekosystému polovodičov v Európe (akt o čipoch) a Prílohy k návrhu

Zverejnené 24.4.2023, slord