Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Rada EÚ prijala svoju pozíciu k programu Horizon EuropeRada EÚ dňa 16. marca 2021 prijala svoju pozíciu v prvom čítaní k programu Horizon Europe, 9. rámcovému programu EÚ pre výskum a inovácie na roky 2021 až 2027. Členské štáty v Rade EÚ prostredníctvom písomnej schvaľovacej procedúry jednohlasne prijali návrh nariadenia, ktorým sa program Horizon Europe a jeho pravidlá účasti a diseminácie zriaďuje. Jeho prijatie nadväzuje na politickú dohodu s Európskym parlamentom dosiahnutú v decembri minulého roka, ktorá pripravila pôdu pre rýchle prijatie navrhovaného nariadenia v druhom čítaní.

V nariadení sa stanovuje štruktúra a ciele programu, rozpočet, formy financovania z prostriedkov EÚ a pravidlá ich poskytovania. Ďalej sa stanovuje, že 35 % výdavkov na akcie financované v rámci programu musí prispievať k plneniu cieľov v oblasti klímy.

Nariadením sa upravuje aj medzinárodná spolupráca medzi EÚ a tretími krajinami v oblasti výskumu a inovácií.

V porovnaní s predchádzajúcou úpravou sa v programe Horizon Europe teraz zavádza:

  • klastrový prístup k riešeniu spoločenských výziev,
  • zjednodušený prístup k európskym partnerstvám,
  • prístup orientovaný na misie,
  • Európska rada pre inovácie (EIC),
  • väčšia otvorenosť voči novým partnerom, pričom sa však zachová excelentnosť ako hlavné výberové kritérium,
  • zjednodušené pravidlá, zvýšená právna istota a menšie administratívne zaťaženie príjemcov a správcov programu.

Ďalšie kroky

V súlade s politickou dohodou spoluzákonodarcov z decembra minulého roka sa očakáva, že Európsky parlament schváli pozíciu Rady EÚ v prvom čítaní v apríli 2021. Nariadenie sa tak bude považovať za formálne prijaté. Bude sa uplatňovať so spätnou účinnosťou od 1. januára 2021.

Celú tlačovú správu Rady EÚ nájdete tu.

Viac informácií: