Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Rada EÚ vydala sériu odporúčaní týkajúcich sa vzdelávaniaVzdelávanie a rozvoj zamestnancov | TEMPUS

Rada EÚ minulý týždeň prijala sériu troch odporúčaní, ktorým sa snaží podporiť kontinuálne vzdelávanie a odpovedať tak na potrebu ľudí nadobúdať vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré sú na dnešných meniacich sa trhoch práce naliehavo potrebné

Individuálne vzdelávacie účty na podporu odbornej prípravy dospelých v produktívnom veku

Ministri pre zamestnanosť a sociálne veci prijali odporúčanie na podporu potrieb ľudí v oblasti odbornej prípravy, a tým na zvýšenie počtu ľudí zapojených do každoročnej odbornej prípravy. Na základe sociálneho samitu v Porte, ktorý sa konal v roku 2021, je cieľom EÚ aby sa do roku 2030 každoročne zúčastnilo na odbornej príprave 60 % všetkých dospelých.

Rada odporúča, aby členské štáty zvážili zriadenie individuálnych vzdelávacích účtov ako prostriedku, ktorý jednotlivcom umožní zúčastňovať sa na odbornej príprave relevantnej pre trh práce na všetkých úrovniach zručností a ktorým sa posilnia ich možnosti na takúto účasť. Takisto odporúča, aby sa v prípade, že sa členské štáty rozhodnú zriadiť individuálne vzdelávacie účty, zaviedol aj podporný rámec.

Jednou z hlavných prekážok účasti na odbornej príprave je aj naďalej nedostatočná finančná podpora pre jednotlivcov a niektorí jednotlivci v neštandardnom zamestnaní majú obmedzený – alebo nemajú žiadny – prístup k odbornej príprave financovanej zamestnávateľmi. Dôležitou prekážkou sú aj časové obmedzenia. Ak aj existujú ustanovenia o platenom voľne na odbornú prípravu, často sa nevzťahujú na neštandardných pracovníkov a vylučujú odbornú prípravu počas nezamestnanosti alebo nízkej úrovne hospodárskej činnosti.

Individuálne vzdelávacie účty by poskytli ľuďom v produktívnom veku rozpočet na odbornú prípravu s cieľom zlepšiť ich zručnosti a zamestnateľnosť počas celého života bez ohľadu na to, či sú skutočne zamestnaní alebo nie.

Európsky prístup k mikrocertifikátom

Mikrocertifikáty umožňujú osvedčovať výsledky malých, prispôsobených formátov vzdelávania, napríklad krátkeho kurzu alebo odbornej prípravy, a tak podporovať cielené a flexibilné získavanie vedomostí, zručností a kompetencií. Neexistencia spoločnej definície a noriem však doteraz obmedzovala ich využívanie a oslabovala ich potenciál.

Cieľom preto je, aby členské štáty, zainteresované strany a poskytovatelia (od inštitúcií vzdelávania a odbornej prípravy až po súkromné spoločnosti) vyvíjali a používali mikrocertifikáty koherentne. Tento nový nástroj by umožnil občanom EÚ, ktorí čelia výrazným demografickým, spoločenským a hospodárskym zmenám, využívať možnosti individuálneho postupu pri vzdelávaní a kariére.

Odporúčanie okrem iného obsahuje tieto body:

  • viacero štandardných prvkov, ktorými sa opisuje mikrocertifikát. Patria sem: vzdelávacie výstupy, úsilie potrebné na dosiahnutie týchto výstupov a typ posudzovania
  • usmernenia na vytvorenie ekosystému pre mikrocertifikáty, napríklad podporou vytvárania mikrocertifikátov vypracovaných a dohodnutých zástupcami zamestnávateľov a pracovníkov a uplatňovaním a rozvíjaním mechanizmov zabezpečovania kvality

Stimulácia vzdelávania zameraného na zelenú transformáciu a udržateľný rozvoj

Zameranie vzdelávania na tieto tému je nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby študenti všetkých vekových kategórií nadobudli vedomosti, ktoré im umožnia žiť udržateľnejšie, získať zručnosti potrebné na meniacom sa trhu práce a prijať opatrenia v záujme udržateľnej budúcnosti.

Členským štátom sa preto okrem iného odporúča:

  • stanoviť vzdelávanie zamerané na zelenú transformáciu a udržateľný rozvoj ako jednu z prioritných oblastí politík a programov vzdelávania a odbornej prípravy
  • poskytovať príležitosti na vzdelávanie vo formálnom, neformálnom a informálnom prostredí
  • podporovať a zlepšovať výučbu a vzdelávanie zamerané na zelenú transformáciu a udržateľný rozvoj poskytovaním infraštruktúry, digitálnych nástrojov a zdrojov a vychádzajúc najmä z nového európskeho rámca kompetencií v oblasti udržateľnosti (GreenComp)
  • poskytovať dostupné informácie založené na faktoch o kríze v oblasti klímy, životného prostredia a biodiverzity a jej hybných silách
  • pomáhať pedagógom zúčastňovať sa na programoch profesijného rozvoja súvisiacich s udržateľnosťou

Viac informácií:

Zverejnené 21.6.2022, slord