Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Rada podporuje výskum v oblasti antimikrobiálnej rezistencieVšeobecné informácie

Rada EÚ prijala 13. júna 2023 odporúčanie, ktorého cieľom je zintenzívniť opatrenia EÚ na boj proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR) v oblasti zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia. V odporúčaní sa uplatňuje prístup „Jedno zdravie“ proti AMR, ktorý vychádza zo skutočnosti, že zdravie ľudí, zvierat a životného prostredia je neoddeliteľne prepojené a že AMR možno prekonať len spoločným úsilím vo všetkých troch oblastiach.

Výskum a vývoj (VaV) zohrávajú v tejto súvislosti významnú úlohu. Rada EÚ víta zámer Komisie a nabáda členské štáty, aby podporovali výskum a technologické inovácie so stimulmi na zisťovanie, prevenciu a liečbu infekcií u ľudí spôsobených patogénmi rezistentnými voči antimikrobiálnym látkam vrátane vytvorenia a významného investovania do Európskeho partnerstva pre „Jedno zdravie“ proti AMR, aby sa umožnila koordinácia, zosúladenie a financovanie medziodvetvového VaI.

Podľa odporúčania by Komisia mala podporovať VaV zdravotníckych protiopatrení proti AMR, najmä koordináciou financovania translačného výskumu a neskorého vývoja zdravotníckych protiopatrení proti AMR vrátane klinických skúšok antimikrobiálnych látok. 

Vo svojom odporúčaní Rada EÚ víta zámery Komisie a povzbudzuje členské štáty v nasledujúcich oblastiach:

A. Národné akčné plány proti AMR

B. Sledovanie a monitorovanie AMR a spotreby antimikrobiálnych látok (AMC)

C. Prevencia a kontrola infekcií

D. Správcovstvo antimikrobiálnych látok a obozretné používanie antimikrobiálnych látok

E. Odporúčané ciele pre spotrebu antimikrobiálnych látok a antimikrobiálnu rezistenciu

F. Informovanosť, vzdelávanie a odborná príprava

G. Výskum a vývoj a stimuly pre inovácie a prístup k antimikrobiálnym látkam a iným zdravotníckym protiopatreniam proti AMR

H. Spolupráca

I. Globálne

J. Podávanie správ

Štruktúra

Oznámenie Komisie zo dňa 29. júna 2017 s názvom „Európsky akčný plán pre jedno zdravie proti AMR“ (Akčný plán proti AMR 2017) uvádza viac ako 70 opatrení, ktoré sa týkajú zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia. Pokrok v týchto 3 oblastiach bol pravidelne monitorovaný. Sú však potrebné ďalšie opatrenia, najmä v oblasti zdravia ľudí a životného prostredia, čo si vyžaduje, aby Komisia a členské štáty venovali viac pozornosti týmto oblastiam, napríklad prostredníctvom odporúčania.

Program EU4Health ponúka značné investície do boja proti AMR, najmä prostredníctvom priamych grantov pre orgány členských štátov na vykonávanie opatrení v oblasti AMR, okrem iného na podporu členských štátov pri implementácií národných akčných plánov v oblasti „jedno zdravie“ proti AMR. To by malo slúžiť na podporu následných opatrení v nadväznosti na toto odporúčanie Rady vo všetkých členských štátoch. Program Horizont Európa poskytne podporu VaI činnostiam a partnerstvu „jedno zdravie“ proti AMR. Podporu pri vykonávaní tohto odporúčania by mohla poskytnúť aj Európska investičná banka vo forme financovania, ďalšia pomoc by mohla byť poskytnutá v rámci nástroja technickej podpory

Národné akčné plány „jedno zdravie“ proti AMR sú nevyhnutné pre koordinovanú reakciu na AMR vo všetkých sektoroch. V politickom vyhlásení zo zasadnutia Valného zhromaždenia OSN na vysokej úrovni o antimikrobiálnej rezistencii z roku 2016 sa členské štáty zaviazali pracovať na národnej, regionálnej a globálnej úrovni s cieľom vypracovať v súlade s rezolúciou 68.7 Svetového zdravotníckeho zhromaždenia viac-sektorové akčné plány v súlade s prístupom „jedno zdravie“ a globálnym akčným WHO v oblasti AMR. 

Viac informácií: 

Zverejnené 23.6.2023, slord