Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Regióny by mali byť v centre inovácií EÚVýbor regiónov EÚ vo svojom najnovšom stanovisku vyzýva na lepšiu koordináciu na všetkých úrovniach verejnej správy a na lepšiu synergiu medzi fondmi a programami EÚ, ktorých cieľom je stimulovať ekologické a digitálne inovácie, vrátane programu Horizont Európa, štrukturálnych a investičných fondov EÚ (ESIF), nástroja na obnovu a odolnosť, programu Erasmus+, InvestEU a sektorových programov.

Za rozhodujúce pre inovácie sa v dokumente označuje kohézna politika , ktorá bude prínosom pre všetky regióny EÚ ako aj partnerstvá medzi verejným sektorom, univerzitami, podnikmi a občianskou spoločnosťou. Ako príklad úspešného príkladu sa v tejto súvislosti uvádza Partnerstvo pre regionálne inovácie, ktorého sa Slovensko zúčastňuje na národnej úrovni. Výbor tvrdí, že je veľmi potrebné lepšie prepojiť inovačné politiky EÚ so stratégiami „inteligentnej špecializácie“ vypracovanými v rámci fondov ESIF, a preto žiada, aby sa v pilotných projektoch pokračovalo a rozšíril sa na ďalšie regióny. Taktiež vyzýva vyzýva Európsku komisiu, aby zvážila možnosť, že projekty by mohli vychádzať z prebiehajúcich činností v oblasti výskumu a inovácií v každom regióne, ktoré by sa mohli započítať do ich spolufinancovania, a aby lepšie preskúmala uplatňovanie takéhoto prístupu s cieľom zaviesť ho v budúcich výzvach. Výzva tiež obsahuje návrh na dodatočné a zvýšené financovanie regionálnych inovačných údolí a sietí PRI, pričom treba mať na pamäti, že Európska komisia sa spolu s NEIA snaží podporovať viac spoločných investícií do inovácií, podporovať ďalšie financovanie (COFUND) prostredníctvom HE EIE a nástroja ERDF I3.

Výbor regiónov napokon poukazuje na čoraz dôležitejšiu úlohu, ktorú zohrávajú regióny ako hnacia sila inovácií, a na to, že by mali byť ústredným bodom priemyselnej politiky EÚ v novej inovačnej agende, ktorá sa má definovať po roku 2024, ako aj v budúcom rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie (FP10), ktorého cieľom je podľa názoru Výboru regiónov posilniť regionálne inovačné ekosystémy a znížiť rozdiely v inováciách medzi regiónmi.

Viac informácií

CoR – news

CoR Opinion Factsheet: Towards an integrated policy approach to support place-based innovation for the green and digital transition