Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Regulačné sandboxy, testovacie pracoviská a živé laboratóriáEurópska komisia vydala dokument pracovný dokument s názvom Usmernenia k regulačným sandboxom, testovacím pracoviskám a živým laboratóriám v EÚ so sekciou zameranou na energetiku. Jeho cieľom je zadefinovať tieto koncepty, pozrieť sa na ich prínosy a výzvy a zosumarizovať národné a európske aktivity v týchto oblastiach. Naša kancelária si pre vás pripravila krátky sumár toho najdôležitejšieho čo o nich potrebujete vedieť.

Definícia základných konceptov

Regulačné sandboxy

Regulačné sandboxy sú štruktúrované, časovo a rozsahovo obmedzené rámce spolupráce s príslušnými orgánmi, ktoré inovátorom umožňujú vyvíjať a testovať nové nápady, produkty, obchodné modely a služby v kontrolovanom reálnom prostredí pod dohľadom príslušného regulačného orgánu. Existujúce pravidlá alebo ich presadzovanie môžu byť počas testovania na základe výnimiek zakotvených v legislatíve zmiernené alebo pozastavené. Sandboxy môžu byť vytvorené v rôznych oblastiach:

 • Ak sa regulačný sandbox zriadi v už regulovanej oblasti, jeho účelom je poskytnúť právnu istotu o tom, ako sa uplatňujú existujúce pravidlá, experimentovať, testovať a pochopiť, či by úprava legislatívneho rámca mala zmysel, za akých podmienok a s akými požiadavkami. Sandbox by tiež mohlo pomôcť regulačnému orgánu pochopiť nové riziká a vplyvy.
 • Ak sa regulačný sandbox zriadi v neregulovanej oblasti, jeho pravdepodobným účelom je naučiť sa a zistiť, či je regulácia vôbec možná a žiaduca.

Testovacie pracoviská

Testovacie pracoviská sa používajú na vývoj, testovanie a rozširovanie inovácií v špecializovanom prostredí a často zahrňujú alebo sú úzko prepojené na výskumné infraštruktúry. Na rozdiel od regulačných pieskovísk neexistuje priama väzba na reguláciu, pretože testovanie sa zameriava na samotné technológie. Môžu plniť ďalšie funkcie, ako napríklad:

 • identifikácia nových obchodných modelov;
 • zlepšenie funkčnosti inovácií;
 • stanovenie noriem a protokolov;
 • integrácia nových riešení, produktov a služieb do reálneho prostredia.

Živé laborátoriá

Živé laborátoriá kombinujú funkciu experimentovania so zapojením občanov do celého procesu. Hlavným cieľom živých laboratórií je preskúmať vplyv inovácií na používateľov a spoločnosť a lepšie kalibrovať príslušné požiadavky. Výsledkom ich činnosti môže byť:

 • zvýšenie sociálnej súdržnosti a zapojenie rôznorodých zainteresovaných strán;
 • katalyzácia zapojenia občanov;
 • meranie sociálneho vplyvu;
 • posúdenie platnosti technických riešení pre potreby používateľov.

Prečo sú regulačné sandboxy, testovacie pracoviská a živé laboratóriá potrebné?

Inovátori potrebujú na vývoj a zavádzanie svojich riešení aktuálnu a predvídateľnú reguláciu. Môže byť pre nich ťažké pochopiť existujúce požiadavky a zistiť, či a ako sa vzťahujú na ich konkrétny prípad. Regulačné orgány musia zaručiť, aby regulácia zároveň podporovala inovácie, usmerňovala ich k požadovaným politickým cieľom (napr. bezpečnosť, ekologický a digitálny prechod) a prinášala verejnú a trhovú hodnotu. Protichodné záujmy regulátorov a inovátorov, najmä v kontexte nových prevratných technológiách, môžu viesť k vzniku inovačno-regulačnej priepasti.

Preto sa v EÚ aj mimo nej vyvíjajú nové nástroje a prístupy na zmenšenie rozdielu medzi inováciami a reguláciou a na podporu regulačného vzdelávania. K tomu dochádza vždy, keď regulačné orgány získajú poznatky o rizikách a príležitostiach spojených s konkrétnymi novými technológiami a inováciami, ako aj o prípadných medzerách alebo nedostatkoch v platných regulačných rámcoch a rámcoch dohľadu. Je to obzvlášť dôležité v oblastiach, kde prevratné technológie môžu riešiť spoločenské výzvy. Regulačné vzdelávanie umožňuje príslušným orgánom lepšie poznať a pochopiť riziká a príležitosti, ako aj potrebu prípadných zmien alebo nových interpretácií existujúcich právnych predpisov s cieľom účinne riešiť nový technologický vývoj a umožniť inovácie.

Príklady z európskej legislatívy

V rámci európskej legislatívy už existujú rámce na vytvorenie regulačných sandboxov v nasledujúcich oblastiach:

 • Umelá inteligencia;
 • Digitálne verejné služby v cezhraničnom kontexte;
 • Inovatívne dekarbonizačné technológie potrebné na dosiahnutie klimatickej neutrality;
 • Technológia distribuovanej účtovnej knihy (DLT) na obchodovanie a vyrovnanie finančných nástrojov v tokenizovanej forme;
 • Farmaceutická oblasť;
 • Inovatívne net-zero technológie;
 • Prevádzkové súbory údajov vrátane osobných údajov pre policajné zložky;
 • Inovatívne metódy skríningu v civilnom letectve;
 • Štatistiky;

V rámci nástroja technickej podpory (TSI) môže Európska komisia podporovať členské štáty pri zavádzaní a realizácii regulačných sandboxov a iných foriem regulačného experimentovania na vnútroštátnej úrovni.

Spoločné výskumné centrum EÚ (JRC) prevádzkuje dve živé laboratóriá otvorené všetkým záujemcom zamerané na riešenia pre inteligentné mestá (digitálna energetika a budúcnosť mobility) a aktuálne pracujú na otvorení ďalších dvoch živých laboratórií (riešenia proti bezpilotným leteckým systémom a digitálnu konektivitu).

Regulačné sandboxy na Slovensku

Dokument sumarizuje všetky aktuálne európske a národne sandboxy, zariadenia a laboratóriá vrátane tých slovenských:

Ak vás súhrn zaujal, celý dokument si môžete prečítať na tomto odkaze.

Zverejnené 15.8.2023, slord