Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Rekordná úspešnosť Slovenska v rámci výzvy Euratomu a vznik nového partnerstva v oblasti ionizujúceho žiareniaEurópska komisia podpísala 28 nových grantových dohôd v rámci programu Euratomu pre výskum a odbornú prípravu na roky 2021 – 2022. Všetky projekty so slovenskými partnermi boli úspešné pri získavaní grantov a Slovensko je tak zapojené dohromady až v 10-tich projektoch z tejto výzvy. Nižšie nájdete prehľadnú tabuľku úspešných návrhov a partnerov.

Popri tom Komisia spustila spolufinancovanie nového Európskeho partnerstva pre výskum v oblasti ochrany pred žiarením a detekcie ionizujúceho žiarenia, PIANOFORTE, ktorého cieľom je bezpečnejšie využívanie a lepšia ochrana ľudí a životného prostredia a ktoré bude tiež financované z výzvy na predkladanie návrhov na rok 2021. Slovenskú republiku v tomto partnerstve zastupuje Úrad verejného zdravotníctva.

Celkový rozpočet výzvy je 100 miliónov eur. Komisia dostala 51 návrhov, ktoré sa týkajú všetkých 16 tém vymedzených v pracovnom programe Euratomu na roky 2021 – 2022. Tieto činnosti prispejú k zlepšeniu jadrovej bezpečnosti, radiačnej ochrany a bezpečnému využívaniu jadrovej energie a neenergetických aplikácií ionizujúceho žiarenia.

Toto partnerstvo doplní 2 už existujúce partnerstvá pri realizácii programu výskumu a odbornej prípravy Euratomu:

  • EUROfusion – Európske konzorcium pre rozvoj energie jadrovej syntézy
  • EURAD – Európske partnerstvo v oblasti nakladania s rádioaktívnym odpadom

Viac informácií:

Zverejnené 27.6.2022, slord