Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Revidované nariadenia o skupinových výnimkách pre horizontálne dohody a horizontálne usmernenia v oblasti výskumu a vývoja Všeobecné informácie

Európska komisia dňa 1. júna 2023 prijala revidované nariadenia o skupinových výnimkách pre horizontálne dohody o výskume a vývoji a dohody o špecializácii (ďalej len HBER) spolu s revidovanými horizontálnymi usmerneniami (ďalej len revidované usmernenia). 

Revidované nariadenia a usmernenia poskytujú podnikom jasnejšie a aktuálne inštrukcie, ktoré im pomôžu posúdiť zlučiteľnosť ich dohôd o horizontálnej spolupráci s pravidlami hospodárskej súťaže EÚ. Revidované pravidlá sú cielené na zvýšenie zrozumiteľnosti a flexibility, kladú väčší dôraz na ochranu hospodárskej súťaže v oblasti inovácií, najmä v prípadoch, keď nie je možné vypočítať podiely na trhu, a v tejto súvislosti zdôrazňujú právomoci Komisie a vnútroštátnych orgánov pre hospodársku súťaž odňať výhodu výnimky v jednotlivých problematických prípadoch.

Hlavné zmeny v revidovaných pravidlách

Nariadenia o skupinových výnimkách pre horizontálne dohody vynímajú za určitých podmienok dohody o výskume a vývoji a dohody o špecializácii zo zákazu stanoveného v článku 101 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V pravidlách sa stanovuje tzv. pravidlo bezpečného prístavu, podľa ktorého sa na určité dohody vzťahuje skupinová výnimka z pravidiel hospodárskej súťaže.

Prijatými revidovanými pravidlami sa zavádzajú tieto zmeny:

  • Rozširuje sa rozsah pôsobnosti nariadenia o skupinových výnimkách pre dohody o špecializácii tak, aby sa vzťahovalo na viac druhov dohôd o výrobe uzavretých viac než dvoma stranami. 
  • Zvyšuje sa jasnosť a flexibilita, pokiaľ ide o výpočet trhových podielov na účely uplatňovania nariadenia o skupinových výnimkách pre dohody o výskume a vývoji, a pripájajú sa usmernenia o tom, ako ho uplatňovať. 
  • Úvodná kapitola usmernení sa aktualizuje o najnovšiu judikatúru týkajúcu sa kľúčových pojmov. Kapitola obsahuje aj nové usmernenia o uplatňovaní článku 101 ZFEÚ na dohody medzi spoločnými podnikmi a ich materskými spoločnosťami.
  • Nový oddiel o dohodách o spoločnom využívaní mobilnej telekomunikačnej infraštruktúry odrážajúci najnovšiu prax presadzovania práva v kapitole horizontálnych usmernení o dohodách o výrobe
  • Rozširuje sa a objasňuje kapitola usmernení o dohodách o nákupe s cieľom zohľadniť najnovšiu rozhodovaciu prax. 
  • Rozširuje sa kapitola usmernení o dohodách o komercializácii tak, aby zahŕňala nový oddiel o konzorciách na účely spoločného predkladania ponúk a usmernenie o odlišovaní od kolúzie vo verejnom obstarávaní.
  • Reštrukturalizuje sa a rozširuje kapitola usmernení o výmene informácií, aby odrážala najnovšiu judikatúru a skúsenosti z oblasti presadzovania práva.
  • Mení sa kapitola usmernení o dohodách o štandardizácii s cieľom umožniť väčšiu flexibilitu pri požiadavke otvorenej účasti na procese stanovovania noriem.
  • Nová kapitola horizontálnych usmernení týkajúca sa dohôd o udržateľnosti s cieľom objasniť, že antitrustové pravidlá nebránia dohodám medzi konkurentmi, ktoré sledujú cieľ udržateľnosti. Nové usmernenia obsahujú široké vymedzenie cieľov udržateľnosti na základe cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja. Spoločnosti, ktoré chcú uzavrieť dohodu o udržateľnosti, môžu požiadať Komisiu o neformálne poradenstvo s cieľom zabezpečiť súlad s pravidlami hospodárskej súťaže EÚ. 

Nové nariadenia o skupinových výnimkách pre horizontálne dohody nadobudnú účinnosť 1. júla 2023 a usmernenia po ich uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Viac informácií: 

Zverejnené 13.6.2023, slord