Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Revízia Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pri nábore výskumných pracovníkovEurópska komisia prijala v marci 2005 Európsku chartu výskumných pracovníkov a Kódex správania pri nábore výskumných pracovníkov, odporúčanie na zlepšenie zamestnania a pracovných podmienok pre vysoko kvalifikovaných výskumných pracovníkov v Európe.

15-ročné princípy Charty a Kódexu sa v súčasnosti revidujú s cieľom prispôsobiť ich novým pracovným podmienkam v oblasti výskumu. V rámci štúdie sa preskúma aj Stratégia ľudských zdrojov pre výskumných pracovníkov (HRS4R) a sieť EURAXESS. Posúdi sa ich prínos k otvorenému trhu práce pre výskumných pracovníkov. Výsledky možno očakávať v treťom štvrťroku 2021. Po nich budú nasledovať rozsiahle konzultácie so zainteresovanými stranami.

Zároveň prebieha konzultačný proces s odborníkmi a zainteresovanými stranami na úrovni Výboru pre Európsky výskumný priestor a inovácie (ERAC). Do pracovnej skupiny s názvom „Triangle Task Force“ patria pracovné skupiny ERAC pre „otvorenú vedu a inovácie“, „rodovú rovnosť vo výskume a inováciách“ a „ľudské zdroje a mobilitu“. Odporúčania pracovnej skupiny ERAC, ktoré sa týkajú revízie zásad Charty a Kódexu sa očakávajú neskôr v tomto roku. Konečné prijatie revidovanej Charty a Kódexu sa v súčasnosti odhaduje na koniec roka 2023.

Viac informácií: