Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

RIMA: Nová sieť spája kľúčových aktérov z oblasti VaI a kohéznej politikyVšeobecné informácie

Na začiatku júna 2023 Komisia spolu s orgánmi členských štátov zodpovednými za programy v oblasti VaI a kohéznej politiky spustila novú sieť synergií v rámci fóra ERA. Skupine spoločne predsedajú GR pre výskum a vývoj (DG RTD), GR pre regionálnu politiku (DG REGIO) a jeden členský štát (Česká republika). 

RIMA poskytuje platformu na posilnenie dialógu a koordinácie medzi Komisiou a členskými štátmi s cieľom zabezpečiť synergie medzi všetkými relevantnými zdrojmi financovania a podporiť excelentnosť vedy a inovácií v celej Európe.

Súvislosti ERA Fóra

V rámci ERA Fóra si prítomní vypočuli informácie o kľúčových novinkách v oblasti synergií a o niektorých ukazovateľoch budúcej práce, ktoré vyplynuli z nedávneho auditu na tému synergií Európskeho dvora audítorov, ako aj o ďalších relevantných iniciatívach na spojenie síl s cieľom zlepšiť celkový vplyv investícií EÚ do VaI, akými sú inovačné údolia, najnovší vývoj v oblasti Wideningu, ako aj nové Spoločenstvo pre inteligentnú špecializáciu.

Prezentácie a diskusie členských štátov sa zameriavali na to, ako zlepšiť výkonnosť VaI v celej Európe lepšou interakciou medzi 2 kľúčovými programami EÚ v tejto oblasti, Horizontom Európa (HE) a kohéznou politikou. Orgány členských štátov v oblasti VaI a orgány kohéznej politiky prezentovali a vymieňali si skúsenosti so širokou škálou synergií, vrátane podpory spolupráce medzi aktérmi v oblasti VaI na vnútroštátnej úrovni.  Taktiež boli spomenuté prvé konkrétne prípady uplatňovania nového súboru nástrojov pre synergie, ako sa uvádza v nedávno uverejnenom usmernení o synergiách medzi programami Horizont Európa a EFRR: 

  • pečať excelentnosti; 
  • prenosy z ERDF do HE;
  • synergie v európskych partnerstvách; 
  • kombinované financovanie (nový Teaming);

Štruktúra platformy 

Podľa záverov Rady k New ERA a vysvetľujúceho dokumentu k akcii 16 zameranej na zlepšenie prístupu k excelentnosti v celej EÚ, čo je zároveň jedným zo štyroch cieľov revitalizácie ERA, sa práca na tejto akcii má riadiť štruktúrovaným dialógom medzi Komisiou a členskými štátmi. Vzhľadom na zložitosť úloh, početnosť a rôznorodosť zúčastnených strán, by sa tento dialóg mal viesť v rámci osobitnej podskupiny, ktorá sa zriadi po schválení ERA fórom s cieľom poskytovať poradenstvo a pomáhať fóru pri dosahovaní celkových cieľov obnovenej ERA.

Činnosti podskupiny sa majú zameriavať na strategické diskusie, výmenu poznatkov a postupov a cielené činnosti vytvárania sietí medzi orgánmi zodpovednými za VaI a orgánmi zodpovednými za politiku súdržnosti, najmä za Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), s cieľom:

  • identifikovať národné, regionálne alebo inštitucionálne výzvy súvisiace s prístupom k excelentnosti, so zvyšovaním výkonnosti systémov VaI a s lepšou integráciou inovačnej politiky, politiky súdržnosti a príslušných nástrojov a
  • poskytnúť odporúčania o type podpory potrebnej na riešenie týchto výziev a identifikovať vhodné nástroje, ktoré môžu uľahčiť výmenu politík a učenie sa o možných spôsoboch riešenia týchto výziev.

RIMA, ako podskupina nadväzujúca na akciu 16 ERA bude predstavovať neformálnu platformu na výmenu informácií, ktorá bude poskytovať aktuálne informácie o politike a definovať opatrenia na budovanie a maximalizáciu investícií do VaI a synergií medzi programami, monitorovať zavádzanie synergických iniciatív a definovať činnosti zamerané na podporu vedeckej excelentnosti, ktoré budú mať zásadný význam pri riešení inovačných rozdielov v Európe.

Viac informácií: 

Zverejnené 21.6.2023, slord