Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Rodová rovnosť v Európskom výskume, inováciách a vysokoškolskom vzdelávaní: záznam a prezentácie z webináraDňa 10. marca 2022 sa uskutočnil online webinár na tému „Rodová rovnosť v európskom výskume, inováciách a vysokoškolskom vzdelávaní: Ako zvýšiť excelentnosť výskumu pomocou plánov rodovej rovnosti?“. Webinár bol spoločne zorganizovaný styčnými kanceláriami Česka, Litvy, Poľska a Slovenska v Bruseli (CZELO, LINO, PolSCA a SLORD).

Cieľom podujatia  bolo poskytnúť prehľad o najnovšom vývoji v oblasti politiky rodovej rovnosti v EÚ a prezentovať najnovší vývoj na vnútroštátnej úrovni Slovenska, Českej republiky, Litvy, a Polska. Webinár prilákal 165 účastníkov.

Podujatie moderoval Florin Zubascu zo Science Business. Napriek tomu, že podujatie sa týkalo rodovej rovnosti, neopomenula sa situácia na Ukrajine a ukrajinské ženy – tie, ktoré pracujú vo výskumnom a akademickom sektore, ale aj všetky ostatné, ktoré boli donútené k úteku alebo ostali bojovať za svoju vlasť.

V prvej časť webinára vystúpila Anne Pépin, Senior Policy Officer z Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie Európskej komisie. Anne Pépin predstavila niektoré výstupy správy She Figures 2021. Európska únia vo všeobecnosti kladie veľký dôraz na podporu rodovej rovnosti vo všetkých oblastiach, ale napriek dosiahnutému pokroku Európa stále čelí mnohým štrukturálnym prekážkam pri dosahovaní rodovej rovnosti. Problematické sú aj výsledky zo západných a východných krajín EÚ, ktoré sa niekedy výrazne líšia. Napríklad v Českej republike, Litve, Poľsku a na Slovensku sú ženy na vedúcich pozíciách v porovnaní s priemerom EÚ27 výrazne nedostatočne zastúpené. 

Pre Komisiu je dôležité podporovať rodovú rovnosť nielen pre účasť a napredovanie žien vo vede, ale aj pre napredovanie vedy samotnej. To všetko sa môže dosiahnuť prostredníctvom legislatívy. V roku 2021 Komisia v spolupráci s členskými štátmi navrhla, aby si európske verejné orgány, výskumné organizácie a inštitúcie vysokoškolského vzdelávania vypracovali svoje vlastné inkluzívne plány rodovej rovnosti. Tento krok sa zaradil medzi kritéria oprávnenosti prijímať finančné prostriedky z programu Horizont Európa pre žiadateľov o granty vo výzvach na predkladanie návrhov s uzávierkami od roku 2022.

Inklúzia a rodová rovnosť vo výskume a inováciách je obsahom Ľubľanskej deklarácie, ktorá predstavuje politiky pre posilnenie rodovej rovnosti a ktorú podpísali mnohé štáty Európskeho výskumného priestoru vrátane Slovenska.

V rámci panelovej diskusie vystúpila Marcela Linková (vedúca výskumného oddelenia Národného kontaktného centra – rod a veda Sociologického ústavu AV ČR). Predstavila politiky Českej republiky na podporu rodovej rovnosti vo vede. Od 8. marca 2022 sa v Českej republike spúšťa informačná a vzdelávacia kampaň Jedna velikost nestačí o rodovej dimenzii vo výskume, technológiách a inováciách.

Druhou panelistkou bola Aurelija Novalskaite z Vilnius University (Litva). Panelistka prezentovala výsledky prieskumu o rodovej problematike, ktorého hlavnými výstupmi bola najmä otázka materskej dovolenky, ktorá podľa štúdie a respondentov negatívne ovplyvňuje kariéru výskumníčok, a tiež otázka kariérneho rastu, kde viac ako polovica respondentov súhlasila s tým, že muži majú lepšie podmienky na rýchlejší postup ako ich kolegyne.

Treťou panelistkou bola Anna Knapińska (National Information Processing Institute, Poľsko). Predstavila politiku a štatistické údaje Poľska v oblasti rodovej rovnosti. V Poľsku podpora žien vo vede a vo vysokoškolskom vzdelávaní je založená na prístupe „bottom up“ a na viacerých iniciatívach, ako sú akadémie „Girls go start-up“ alebo „Women in Tech“.

Štvrtým panelistom bol Gabriel Bianchi zo Slovenskej akadémie vied (SAV). Predstavil proces vytvorenia plánov rodovej rovnosti prostredníctvom projektu ATHENA (program H2020), ktorého je SAV partnerom.

V závere podujatia prebiehala diskusia, kde sa účastníci podelili s ich skúsenosťami s plánmi rodovej rovnosti a ich všeobecnými poznatkami a odporúčaniami.

Video záznam z podujatia nájdete tu.

Prezentácie z podujatia:

  1. Anne Pépin, Senior Policy Officer, Gender Sector Unit D4 Democracy & European Values DG Research & Innovation
  2. Czech Republic: Marcela Linková, Head of the Centre for Gender and Science at the Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences 
  3. Lithuania: Agnė Paliokaitė, Science and innovation policy researcher, Founder and Director of international research institute Visionary Analytics; Aurelija Novelskaitė, Associate Professor of Vilnius University
  4. Poland: Anna Knapińska, Assistant Professor at the National Information Processing Institute
  5. Slovakia: Gabriel Bianchi, Deputy Director at the Institute for Research in Social Communication of the Slovak Academy of Sciences 

Viac informácií:

Zverejnené 14.3.2022, slord