Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Schválenie Paktu pre výskum a inovácie v Európe a záverov o budúcom riadení ERAV piatok 26. novembra 2021 prijala Rada EÚ odporúčanie o Pakte pre výskum a inováciu v Európe, ako aj závery o budúcom riadení Európskeho výskumného priestoru (ERA).

Pakt pre výskum a inovácie definuje spoločné hodnoty a zásady pre výskum a inovácie v Európe, ako je sloboda vedeckého výskumu a voľný pohyb výskumných pracovníkov a vedeckých poznatkov. Obsahuje aj 16 spoločných prioritných oblastí pre spoločné opatrenia, od podpory otvorenej vedy až po posilnenie vedeckého vedúceho postavenia a excelentnosti Európskej únie.

Závery Rady zároveň obsahujú prvý politický program Európskeho výskumného priestoru, v ktorom sa stanovuje 20 dobrovoľných opatrení na nasledujúce tri roky. Patrí medzi ne podpora atraktívnej a udržateľnej kariéry vo výskume, priblíženie vedy občanom a zlepšenie prístupu k excelentnosti v celej EÚ.

Paktom a závermi sa stanovuje nová vízia a priority, potvrdzuje sa záväzok EÚ a členských štátov voči Európskemu výskumnému priestoru a vytvára sa nová štruktúra jeho riadenia. Predstavujú významný míľnik pri vytváraní nového Európskeho výskumného a inovačného priestoru.

Pakt pre výskum a inovácie potvrdzuje ambíciu Európy uskutočniť reformy na podporu výskumu a inovácií a vytvára základ pre zjednodušenú koordináciu s členskými štátmi a aktualizovaný monitorovací mechanizmus na hodnotenie dosiahnutého pokroku. Novým riadením ERA sa zlepší súčasná štruktúra, čo umožní užšiu spoluprácu a koordináciu politík v celej EÚ a medzi jej členskými štátmi. Patrí k nim aj vypracovanie prvého politického programu ERA s konkrétnymi opatreniami na nasledujúce tri roky. Prioritné oblasti činnosti stanovené v Pakte poskytujú stabilný rámec pre aktualizáciu spoločného politického programu ERA na obdobie po roku 2024.

Pokiaľ ide o budúcnosť, začiatkom roka 2022 sa zriadi budúce fórum ERA – expertná skupina Komisie zložená zo zástupcov Komisie a členských štátov. V rámci fóra ERA budú členské štáty a Komisia spoločne navrhovať a koordinovať vykonávanie opatrení ERA, pripravovať budúce aktualizácie politického programu ERA a zabezpečovať zapojenie krajín pridružených k programu Horizont Európa, príslušných tretích krajín a zainteresovaných strán.

Okrem toho sa do polovice roka 2022 vytvorí nový systém monitorovania ERA vrátane hodnotiacej tabuľky, prehľadu a online politickej platformy.

Celú tlačovú správu Európskej komisie nájdete tu.

Viac informácií:

Zverejnené 29.11.2021, slord