Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Science Europe predstavuje dokument o cirkulácii mozgovDňa 9. novembra 2022 zverejnila organizácia Science Europe odporúčania, ktorých cieľom je prispieť k zníženiu rozdielov v oblasti výskumu a inovácií a podporiť cirkuláciu mozgov v Európe. Odporúčania a príklady v dokumente vychádzajú zo série seminárov a výmen členov Science Europe v roku 2022. Identifikovali niekoľko kľúčových dôvodov, ktoré vysvetľujú nižšiu výkonnosť niektorých krajín v európskych programoch. Patria medzi ne nedostatočné národné investície do výskumu a inovácií, ako aj slabý inštitucionálny rámec, únik mozgov a efekt „systémového učenia“.

Výber niekoľkých kľúčových bodov z dokumentu:

  • Samotné európske financovanie nestačí. Národné stratégie investovania sú potrebné na zvýšenie výskumných a inovačných kapacít. Podľa OECD sa v roku 2020, hrubé domáce výdavky na výskum a vývoj v rámci EÚ pohybovali od 0,47 % do 3,49 % HDP. Kľúčové odporúčanie pre všetky členské štáty je zvýšiť investície v tomto sektore.

  • Problém udržať alebo prilákať talenty ovplyvňuje nielen nízka výška platu, ale aj statická alebo konzervatívna kultúra výskumu, nedostatok dlhodobých perspektív, či postoje a normy výskumného systému. Medzi odporúčania patrí zavedenie mechanizmov odmeňovania, ktoré  budú transparentné a spravodlivé a takisto zaručenie rovnosti príležitostí.

  • Dôležitá je podpora aj ďalších tzv. „podporných funkcií“, ktoré sú tiež kľúčové pre dobre fungujúci systém. Výber, odborná príprava a koučovanie koordinátorov projektov, špecialistov na údaje, výskumných administrátorov. Malo by sa investovať viac do rozvoja podporných pozícií, aby sa zvýšila výkonnosť výskumných a inovačných systémov.

  • Dobrá integrácia medzi krajinami je silnou devízou učiť sa, rozvíjať partnerstvá a rozbiehať resp. zapojiť sa do spoločných projektov. Science Europe odporúča povzbudiť výskumníkov aby sa zúčastňovali v partnerských programoch EÚ.

  • Potreba povzbudiť rozmanitosť a zdôrazniť jej pridanú hodnotu na všetkých úrovniach výskumného procesu. Rôznorodosť profilov výskumníkov môže byť prospešná pre kvalitu výskumného procesu, obsahu a výsledkov. Rozmanitosť prispieva k tomu, aby bol výskum spoločensky relevantnejší a inkluzívnejší.

V dokumente Science Europe sa uvádza, že v dôsledku nových spoločenských a hospodárskych výziev hrozí, že sa zväčšia značné rozdiely medzi európskymi výskumnými a inovačnými kapacitami. V súlade s politickým programom Európskeho výskumného priestoru, a najmä s opatrením 16 „Zlepšenie prístupu k excelentnosti v celej EÚ“, musí Európa posilniť svoje postavenie špičkového centra znalostí a zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a schopnosť riešiť spoločenské výzvy, uvádza Science Europe.

Viac informácií: Vyhlásenie o stanovisku – Na ceste k posilneniu systémov výskumu a inovácií v Európe

Zverejnené: 17.11.2022, slord