Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Seminár IGLO Open na tému asociácie krajín mimo EÚ k programu Horizont EurópaDňa 5. októbra 2021 sa uskutočnil online seminár IGLO Open na tému aktuálne prebiehajúceho procesu asociácie krajín mimo EÚ k programu Horizont Európa. Na toto podujatie sa zaregistrovalo 124 ľudí a mnoho z nich sa aj aktívne zapojilo.

Dňa 6. októbra naň nadviazalo zasadnutie pracovnej skupiny IGLO pre medzinárodnú spoluprácu a pracovnej skupiny IGLO pre implementáciu na rovnakú tému. Na stretnutí pracovných skupín boli diskutovanými asociačnými krajinami Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo, Kanada a Moldavsko. Pozvanými rečníkmi boli:

  • Rahel Byland zo Stáleho zastúpenia Švajčiarska pri EÚ;
  • Frank Moeschler zo Stáleho zastúpenia Spojeného kráľovstva pri EÚ;
  • Aslin Unlusoy zo Stáleho zastúpenia Kanady pri EÚ;
  • Olga Davidenco, Národná agentúra pre výskum a vývoj Moldavskej republiky.

Právnické osoby z asociovaných krajín sa môžu programu Horizont Európa zúčastniť za rovnakých podmienok ako právnické osoby z členských štátov EÚ, pokiaľ nie sú stanovené osobitné obmedzenia alebo podmienky stanovené v pracovnom programe a/alebo v texte výzvy/témy. Viac o špecifických obmedzeniach súvisiacich s ochranou strategickej autonómie EÚ si môžete prečítať v našom odporúčaní tu. Tieto obmedzenia pripadajú približne len na 1% príležitostí programu.

V tomto období prebiehajú rokovania o asociácii tretích krajín k programu, ktoré musia byť zavŕšené podpisom asociačnej dohody osobitne pre každú asociovanú krajinu. Asociačná dohoda zaväzuje asociovanú krajinu k finančným príspevkom do programu, ktoré navyšujú jeho disponibilný rozpočet. Po pripočítaní príspevkov asociovaných krajín tak program Horizont Európa presiahne svoj základný rozpočet 95,5 mld. EUR s určitosťou nad 100 mld. EUR.

Cieľom asociácie je mať čo najlepšie talenty na strane EÚ, aby mohla riešiť budúce globálne výzvy efektívne. Práve preto sa v tomto programe pozerá aj mimo geografického susedstva EÚ.

Všetkých 16 krajín mimo EÚ, ktoré boli asociované k predchádzajúcemu programu Horizont 2020, vyjadrilo záujem o pridruženie k programu Horizont Európa. Záujem tiež prejavili ďalšie tretie krajiny. Z pôvodných 16 krajín sa tak v priebehu trvania programu Horizont Európa môže počet zvýšiť na 18-24 krajín.

Asociované krajiny zároveň získavajú prístup k riadiacim štruktúram programu, kľúčovými sú najmä programové výbory Horizont Európariadiaca rada Spoločného výskumného centra EK (JRC) kde zástupcovia asociovaných krajín pôsobia ako pozorovatelia. Získavajú tiež podporné štruktúry (národné kontaktné body), môžu sa zapájať do európskych partnerstiev a byť súčasťou výskumných infraštruktúr ERIC.

Tu je niekoľko zaujímavých faktov súvisiacich s účasťou asociovaných krajín v programe Horizont 2020:

  • asociované krajiny dokázali čerpať približne 9% rozpočtu programu Horizont 2020;
  • účasť asociovaných krajín bola zaznamenaná v ¼ projektov;
  • priemerná úspešnosť asociovaných krajín spoločne bola vyššia ako priemer EÚ, čo značí úspech EÚ v pritiahnutí talentov do programu;
  • v skupine asociovaných krajín však nachádzame medzi krajinami veľké kapacitné rozdiely – niektoré krajiny boli čistými príjemcami, iné čistými prispievateľmi;

Štatistiky účasti asociovaných krajín v programe Horizont Európa výrazne ovplyvní prechod Spojeného kráľovstva z členského štátu EÚ na asociovanú krajinu. Je to preto, že Spojené kráľovstvo disponuje silnou výskumnou základňou a je mimoriadne skúsené v čerpaní prostriedkov z predchádzajúcich rámcových programov.

K novým modalitám asociácie k programu Horizont Európa patrí najmä možnosť čiastočnej asociácie, čo znamená, že krajina sa pridruží len k vybranej časti programu, najčastejšie by išlo o II. pilier adresujúci kolaboratívny výskum. Práve medzinárodná spolupráca s európskymi výskumníkmi je totiž najvýraznejšou pridanou hodnotou asociácie k programu z pohľadu tretích krajín. Ďalším aspektom je aj požiadavka reciprocity, asociované krajiny sa budú usilovať o otvorenosť voči EÚ tak, aby sa európski výskumníci mohli prihlásiť do obdobných programov, ktoré financujú. Nakoniec dochádza k úprave finančného modelu, s cieľom vyvážiť podiel čistých príjemcov a prispievateľov – pri výpočte finančného príspevku sa musí vyvážiť príspevok tretej krajiny a jej skutočný výkon v danom programe.

Špecifické prípady

Švajčiarsko

Rokovania o asociácii so Švajčiarskom sú v súčasnosti kvôli celkovej politickej situácii medzi EÚ a Švajčiarskom celkom pozastavené. Patová situácia nastala vzhľadom na pozastavenie rokovaní o prístupe k jednotnému trhu zo strany Švajčiarska. Napriek tomu je ambíciou Švajčiarska plná asociácia k programu Horizont Európa, Euratom, ITER, Erasmus+ a čiastočne aj program Digitálna Európa. Vôľa dokončiť asociačné rokovania je na strane Švajčiarska tak ako na strane EÚ – Švajčiarsko je krajinou úzko spolupracujúcou s EÚ vo všetkých oblastiach a asociuje sa k rámcovému programu už od FP6. Viac o aktuálnych možnostiach spolupráce nájdete v našom odporúčaní tu.

Spojené kráľovstvo

Ďalším špeciálnym prípadom je Spojené kráľovstvo, ktoré sa po vystúpení z EÚ stalo treťou krajinou. Keďže Spojené kráľovstvo postupuje v rokovaniach o asociácii k programu Horizont Európa, rovnako ako na veľkú skupinu ďalších krajín sa naň vzťahuje prechodné opatrenie a hodnotitelia ho považujú za asociovanú krajinu. Spojené kráľovstvo sa zúčastní na všetkých častiach programu Horizont Európa s jedinou výnimkou EIC fondu, ktorý je súčasťou EIC Akcelerátora III. piliera programu Horizont Európa. Konzorciá s účasťou partnerov zo Spojeného kráľovstva nemajú žiadne obmedzenia, odporúča sa však splniť minimálne požiadavky zloženia partnerov konzorcia aj bez ich účasti a aspoň do úplného ukončenia asociačného procesu preferovať koordinátora z krajín už plne oprávnených. Medzinárodná spolupráca zostáva pre krajinu kľúčová a jej cieľom je asociácia aj k programom EURATOM, Copernicus, Erasmus+ a k ITER. Ambíciou Spojeného kráľovstva je dosiahnuť výrazný nárast investícií, konkrétne 2,4% do vedy a výskumu, a to do roku 2024 – 2025.

Kanada

Záujem o asociáciu k programu prejavila aj Kanada. S EÚ zatiaľ uskutočnila dve kolá rokovaní. Kanada by bola nováčikom tohto programu, avšak vôľa užšie spolupracovať je viditeľná na oboch stranách.

Moldavsko

Všetky moldavské verejné orgány prejavili pozitívny postoj k doterajšej spolupráci v EÚ v rámci programu Horizont Európa. Vláda je momentálne politicky stabilná a zaviazaná k európskej integrácii. Podpísanie asociačnej dohody sa uskutoční 28. novembra 2021, kedy moldavský premiér navštívi Brusel alebo v decembri počas samitu Východného partnerstva.

Viac informácií:

Zverejnené 8.10.2021, slord