Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Slovenské regióny majú poslednú šancu prihlásiť sa k Misii Adaptácia na zmenu klímySlovenské mestá, regióny a komunity, ale aj iné subjekty, majú stále príležitosť prihlásiť sa k ostatným signatárom charty Misie Adaptácia na zmenu klímy. Európska komisia ukončí prihlasovanie 25. novembra 2022.

Svoj záujem zapojiť sa do misie môžu vyjadriť prostredníctvom verejne dostupného prieskumu (Survey). Tento prieskum si kladie za cieľ posúdiť záujem regiónov a komunít o zapojenie sa do misie podpisom tzv. Charty misie.

Do kedy bude možné zapojiť sa do prieskumu?

Do dotazníkového prieskumu bolo možné zasielať prihlášky priebežne. Európska komisia náhle zverejnila konečný termín na vyplnenie dotazníka do 25. novembra 2022 do 12:00 hod. Opätovne vyzýva európske regióny a komunity k tomu, aby sa pripojili k misii Európskej únie zameranej na adaptáciu na zmenu klímyKonečný zoznam signatárov misie bude zverejnený v januári 2023.

Čo získa región alebo komunita prihlásením sa k charte?

Prihlásením k Charte získajú regióny a komunity príležitosť zdieľať skúsenosti a poznatky s partnermi z celej Európy a zároveň budú mať prístup k službám Platformy pre implementáciu misie, ktorá by mala začať fungovať začiatkom roka 2023.

Účasť na prieskume je otvorená a nesúťažná. Všetky doručené žiadosti budú dôsledne vyhodnotené zástupcami sekretariátu misie, záleží na ambícií aké regióny a komunity prejavia. Po zhodnotení prihlášky budú následne vybraní štatutárni zástupcovia regiónov a komunít vyzvaní, aby podpísali chartu misie.

Zapojenie sa do misie je pre regióny a miestne orgány jedinečnou príležitosťou nielen z dôvodu získania priamej podpory a kompletného poradenstva v oblasti adaptácie na zmenu klímy. Vďaka účasti v misii sa im na dôvažok otvárajú nové možnosti zdieľať osvedčené postupy a spolupracovať s ostatnými regiónmi a miestnymi samosprávami v Európe a vo svete. Cieľom misie je podpora najmenej 150 európskych regiónov a komunít, aby sa do roku 2030 stali skutočne odolnejšími voči zmene klímy.

Kto sa môže do prieskumu zapojiť?

Zástupcovia regiónov a komunít, ako sú miestne orgány, samosprávy reprezentované štatutárnym zástupcom. Charta je nezáväzná. Chartu môžu prijať aj iné subjekty, ako sú výskumné inštitúcie, podniky alebo mimovládne organizácie, aby deklarovali svoju podporu misii tzv. Friend of the Mission.

Prečo sa zapojiť do misie?

Dodržiavaním tejto charty a úsilia vynaloženého v rámci Misie Adaptácia na zmenu klímy sa región stane súčasťou komunity postupov v oblasti adaptácie na zmenu klímy a bude mať možnosť nadviazať kontakty a vymieňať si skúsenosti s ostatnými regiónmi a komunitami v Európe. Každoročné misijné fórum (Mission Forum) bude stimulovať diskusiu, zdieľanie skúseností, zhodnotí spoločný pokrok pri dosahovaní cieľov misie a prispeje k riadeniu jej činností.
Podpísaním charty získate aj prístup k službám platformy na vykonávanie misie, ktorá začne fungovať začiatkom roka 2023. Tie budú zahŕňať:

  • pomoc s prístupom k poznatkom a metódam v oblasti posudzovania klimatických rizík,
  • prístup k príkladom najlepších postupov z iných regiónov a k informáciám o najnovších výsledkoch výskumu,
  • podporu pri prepájaní týchto príkladov a výsledkov výskumu s miestnymi adaptačnými plánmi, plánmi realizácie alebo spôsobmi adaptácie,
  • prístup k nástrojom, príkladom a najlepším postupom pre interakciu a zapojenie občanov,
  • poradenstvo o možných verejných a súkromných zdrojoch financovania adaptácie.

Ktoré slovenské mestá sú medzi signatármi charty misie?

Chartu Misie pre adaptáciu na zmenu klímy podpísalo ďalších 100 regiónov a miestnych orgánov na podporu cieľov Európskej zelenej dohody a stratégie EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy. Na zozname pribudli ku Košiciam a MČ Rača -Bratislava aj dve slovenské mestá Banská Bystrica a Žilina.

Celkový počet signatárov Charty misie je aktuálne 215 z 24 členských štátov EÚ a ďalších 13 krajín pridružených k programu Horizont Európa.

Ďalšie dôležité informácie:

Zdroj: EK, 25.8.2022, aktualizované 3.11.2022 mit