Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Slovensko zapojené takmer v polovici aktuálne schválených COST akcií Všeobecné informácie

Európska spolupráca v oblasti vedy a techniky (COST) je financujúca organizácia na vytváranie výskumných sietí s názvom COST Actions. Tieto siete ponúkajú otvorený priestor pre spoluprácu medzi vedcami v celej Európe (a mimo nej), a tým poskytujú impulz pre pokrok v oblasti výskumu a inovácie. COST je najdlhšie trvajúcim programom, ktorý podporuje kooperáciu medzi vedcami a výskumníkmi v rámci celej Európy, ako aj otváranie Európskeho výskumného priestoru (ERA) do celosvetovej spolupráce

Výbor vyšších úradníkov (CSO) potvrdil 12. mája 2023 financovanie 70 nových akcií COST, ktoré sa oficiálne začnú na jeseň 2023. Táto výzva (OC-2022-1) s uzávierkou 20. októbra 2022 mala úspešnosť návrhov 18,7 %. Slovensko je zapojené takmer v polovici (32) zo schválených akcií.

Charakteristiky nových akcií

Spomedzi hlavných navrhovateľov bolo 47% žien, 19% mladých výskumníčok/výskumníkov, a 26% z Inclusiveness Target Country (kde je zaradené aj Slovensko). Z úspešných navrhovateľov tvorí priemysel/MSP 66% a 77% z budúcich sietí prilákalo účastníkov z celého sveta.

Ukazovateľom multidisciplinarity nových akcií je, že 54 % z celkového počtu pokrýva aspoň dve z oblastí vedy a techniky OECD, zatiaľ čo 11 % pokrýva aspoň tri oblasti. Prírodné vedy sú najviac zastúpeným vedeckým odvetvím (zastúpené v 49 % akcií), nasledujú spoločenské vedy (27 %), technika a technológie (27 %), poľnohospodárske vedy (26 %), lekárske a zdravotnícke vedy (20 %) a humanitné vedy (19 %).

Akcie COST so slovenskou účasťou

Slovenská účasť na nových akciách je porovnateľná s Bulharskom, Estónskom a Cyprom, zostáva však najmenej výraznou spomedzi krajín V4. V rámci 32 akcií, kde je zapojené Slovensko, tvoria ženy priemerne 50,47% z celkového počtu hlavných a vedľajších navrhovateľov. Stratifikácia týchto akcií podľa vedeckých odvetví je nasledovná:

1. Prírodné vedy (pribl. 31% akcií so Slovenskou účasťou);

2.-3. Technika a technológie (pribl. 28%); Humanitné vedy (pribl. 28%);

4. Spoločenské vedy (pribl. 25%);

5.-6. Poľnohospodárske vedy (pribl. 19%); Lekárske a zdravotnícke vedy (pribl. 19%).

Slovenská účasť na schválených akciách má 3 podoby, v prvom rade vo všetkých 32 prípadoch na úrovni členského štátu COST. Do jednej akcie zároveň na úrovni priemyslu (SMEs), CA22138 – Recovery of Mining District NetworkDo ďalšej zároveň na úrovni špecializovaných organizácií (European RTD Organisation) prostredníctvom Slovenskej akadémie vied, CA22125 – Precision medicine in biliary tract cancer

V otázke multidisciplinarity sa 6 širšie poňatých odvetví uvedených vyššie prelína v 12 z akcií so Slovenskou účasťou. Až v 5 akciách je prítomné prepojenie poľnohospodárskych a prírodných vied, v 2 prípadoch samostatne (CA22164; CA22158) avšak vytvárajú aj komplexnejšie interdisciplinárne akcie – v 2 prípadoch spoločne s technikou (CA22112; CA22136) a v poslednom prípade spoločne s technikou a humanitnými vedami (CA22155). V 4 prípadoch sa prelínajú spoločenské a humanitné vedy (CA22121; CA22149; CA22156; CA22165). Posledné tri z týchto akcií spájajú techniku s prírodnými (CA22143), humanitnými (CA22145) a poľnohospodárskymi vedami (CA22166).

Viac informácií:

Dňa 9. júna 2023 budú nové akcie COST vrátane všetkých memoránd o porozumení k dispozícii na webovej stránke COST. Prvé zasadnutia riadiaceho výboru začnú od septembra do novembra 2023.

Plný zoznam novo schválných akcií COST na stiahnutie

Zoznam akcií so slovenskou účasťou

Aktuálna Otvorená výzva COST (OC-2023-1) je otvorená do 25. októbra 2023. Zistite viac o jednoduchom jednokrokovom prihlasovacom procese

Aktuality SLORD: Informačný deň COST

Zverejnené 19.5.2023, slord