Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Slovensko získalo 4 prestížne projekty z Horizontu 2020Európska komisia oficiálne oznámila 30. januára 2015 výsledky výzvy Teaming for Excellence. Z celkovo podporených 31 projektov získalo Slovensko 4. Stali sme sa tak spolu s Portugalskom najúspešnejšou krajinou. Slovákom sa podarilo presadiť medzi 167 zaslanými projektmi. Projekty, ktoré koordinujú slovenské výskumné inštitúcie, tak budú mať k dispozícii na prípravu biznis plánov 1,66€. Úspešné slovenské projekty si najčastejšie vyberali excelentných partnerov z Nemecka (7) a Fínska (3). Po jednom partnerovi majú z Talianska a Španielska. V dvoch prípadoch je do projektu zapojený ešte jeden slovenský partner.

Prehľad úspešných slovenských projektov

Názov inštitúcie Akronym projektu Názov projektu Partneri
Slovenská akadémia vied CEMEA Building-up Centre of Excellence for advanced materials application • EKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT (FI)
• HELSINGIN YLIOPISTO (FI)
Slovenská technická univerzita v Bratislave SlovakION Slovak Centre of Excellence in Ion Beam and Plasma Technologies for Materials Engineering and Nanotechnology • HELMHOLTZ-ZENTRUM DRESDEN-ROSSENDORF EV
• ENGAGE – KEY TECHNOLOGY VENTURES AG
• TECHNISCHE UNIVERSITAET DRESDEN
• HZDR Innovation GmbH
• FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V
• MATADOR Industries, a. s.
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FunGLASS Centre for functional and surface-functionalized glasses • FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAT ERLANGEN NURNBERG (DE)
• FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITAT JENA (DE)
• UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA (IT)
• AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (ES)
Národné lesnícke centrum LignoSilva Centre of Excellence of Forest-based Industry • Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.
• EUROPEAN FOREST INSTITUTE (FI)

Čo je to Teaming for Excellence?

Ide o úplne nový nástroj, ktorého cieľom je vybudovať centrá excelentnosti v krajinách, ktoré zaostávajú v oblasti výskumu a inovácií za priemerom EÚ, a to prostredníctvom spolupráce s excelentnými výskumnými európskymi inštitúciami a univerzitami. Cieľom je znížiť inovačné zaostávanie medzi členskými krajinami EÚ a zvýšiť výskumné kapacity v zaostávajúcich krajinách. Koordinátormi projektov môžu byť iba výskumné inštitúcie z krajín EÚ 13, Portugalska a Luxemburska. V praxi to vyzerá tak, že v jednom z úspešných projektov bude Slovenská akadémia vied spolupracovať s fínskym VTT a Univerzitou v Helsinkách.

Celý Teaming sa bude implementovať prostredníctvom dvoch fáz. V prvej získajú úspešné inštitúcie do 500 000€ na vypracovanie biznis plánu pre nové centrum excelentnosti. Na vypracovanie biznis plánu majú projektové konzorciá 12 mesiacov. Všetky bizinis plány následne vyhodnotia nezávislí experti a najlepšie z nich postúpia do druhej fázy, v ktorej môžu na projekty v trvaní 5-7 rokov získať 15-20 mil. €, a to na prevádzku takéhoto centra.

Teaming for Excellence je súčasťou nových nástrojov na podporu šírenia excelentosti a rozširovania účasti, ktoré sú novinkami v Horizonte 2020.