Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Softvérové riešenia Európskej komisie s otvoreným kódom budú verejne prístupnéEurópska komisia prijala nové pravidlá pre softvér s otvoreným zdrojovým kódom, ktoré umožnia, aby boli jej softvérové riešenia verejne prístupné vždy, keď z toho môžu plynúť výhody pre občanov, podniky alebo iné verejné služby.

Nedávna štúdia Komisie o vplyve softvéru a hardvéru s otvoreným zdrojovým kódom na technologickú nezávislosť, konkurencieschopnosť a inovácie v hospodárstve EÚ ukázala, že investície do otvoreného zdroja vedú v priemere k štvornásobne vyšším výnosom. Útvary Komisie budú môcť zverejniť zdrojový kód softvéru, ktorý vlastnia, oveľa rýchlejšie a jednoduchšie.

Príkladom výhod, ktoré prinášajú otvorené zdrojové kódy, je elektronický podpis – súbor bezplatných noriem, nástrojov a služieb, ktoré pomáhajú orgánom verejnej správy a podnikom urýchliť vytváranie a overovanie elektronických podpisov, ktoré sú právne platné vo všetkých členských štátoch EÚ.

Druhým príkladom je LEOS (Legislation Editing Open Software), softvér, ktorý sa v celej Komisii používa na vypracúvanie právnych textov. LEOS, ktorý bol pôvodne vyvinutý pre Komisiu, sa v súčasnosti vyvíja v úzkej spolupráci s Nemeckom, Španielskom a Gréckom.

Celý softvér Komisie s otvoreným zdrojovým kódom je dostupný na jednom mieste.

Komisia sprístupní svoj softvér ako otvorený zdroj na jednom úložisku, aby uľahčila prístup k nemu a jeho opätovné používanie. Pred vydaním sa každý softvér skontroluje, aby sa predišlo rizikám súvisiacim s bezpečnosťou alebo dôvernosťou, problémom s ochranou údajov alebo porušovaniu práv duševného vlastníctva tretích strán.

Týmto rozhodnutím sa uľahčí a zlepší veľa činností:

  • šírenie softvéru s otvoreným zdrojovým kódom bude možné aj bez vydania rozhodnutia Komisie
  • útvary Komisie budú podľa možnosti postupne kontrolovať všetky softvérové programy vyvinuté pred prijatím týchto nových pravidiel a vyberú tie, ktoré môžu využívať aj ľudia mimo Komisie
  • softvéroví odborníci Komisie odteraz môžu prispievať k projektom s otvoreným zdrojovým kódom so zlepšeniami, ktoré vyvinú v rámci svojej práce

Komisia už poskytuje otvorený zdrojový kód pre viac než stovku softvérových projektov vrátane softvéru vyvinutého pre Nástroj na prepájanie EurópyEurostat, program Interoperabilná Európa (program riešení interoperability pre európske orgány verejnej správy, podniky a občanov, pôvodný program ISA²) a pre Spoločné výskumné centrum (JRC).

Cieľom digitálnej stratégie EÚ je zabezpečiť, aby digitálna transformácia fungovala pre ľudí a podniky, a zároveň pomôcť dosiahnuť jej cieľ klimaticky neutrálnej Európy do roku 2050. Predsedníčka Ursula von der Leyenová určila digitalizáciu Komisie za prioritu s cieľom pomôcť stimulovať digitálnu transformáciu a zabezpečiť, aby Komisia išla príkladom.

Tieto pravidlá nadväzujú na stratégiu Komisie pre softvér s otvoreným zdrojovým kódom na roky 2020 – 2023, ktorá v rámci témy „Myslime otvorene“ nastolila víziu podpory a využívania transformatívnej, inovatívnej a kolaboratívnej sily otvoreného zdroja, jeho zásad a postupov vývoja. Stratégia prispieva k cieľom zastrešujúcej digitálnej stratégie Komisie a programu Digitálna Európa.

Viac informácií tu:

Zverejnené 17.12.2021, slord