Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Spoločné výskumné centrum (JRC) vydalo novú správu ohľadom hybridných hroziebSpráva preskúmala trendy hybridných hrozieb a poukazuje na inovatívny prístup k boju proti nepriateľským akciám a posilnenie odolnosti Európy. Hybridné hrozby sú rastúcim problémom pre EÚ a jej obyvateľov najmä preto, že cielia na jadro demokratických procesovoslabujú dôveru občanov vo vlastné inštitúcie a vlády.

Kombináciou rôznych typov nástrojov a organizovaných akcií, ako sú dezinformácie, ekonomický tlak a zneužívanie otázky migrantov sa hybridné hrozby stávajú čoraz viac sofistikovanejšími. Príkladmi toho, ako hybridné hrozby narastajú v počte a v rozsahu dopadu sú aj ruská agresia na Ukrajine, či kampaň Brexitu.

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) v spolupráci s Európskym centrom excelentnosti pre boj proti hybridným hrozbám (Hybrid CoE) vo svojej správe s názvom Hybridné hrozby: komplexný ekosystém odolnosti načrtli súčasné trendy v oblasti hybridných hrozieb vrátane toho, čo možno očakávať v budúcnosti.

Ako konkrétnu metódu bránenia demokratickej spoločnosti pred hybridnými hrozbami navrhujú „Model komplexného ekosystému odolnosti“( Comprehensive Resilience Ecosystem, CORE). Tento model po prvýkrát navrhuje prístup systémového myslenia, ktorý pomáha tvorcom politík účinne a koordinovane čeliť aj komplexným hybridným hrozbám, zachytiť už prvotné signály a uľahčiť ich analýzu.

Nový model CORE je založený na celospoločenskom prístupe a vzájomnom pôsobení :

  • rôznych priestorov spoločnosti (vláda, občania, služby);
  • rôznych úrovní (medzinárodných, národných a lokálnych).

Špecificky, CORE model :

  • mapuje, ako škodlivé subjekty používajú rôzne nástroje na dosiahnutie svojho cieľa v rôznych doménach;
  • pomáha odhaliť nepriateľské aktivity a ich intenzitu;
  • monitoruje dotknuté závislosti, aby sa zabránilo možným kaskádovým účinkom
  • uľahčuje predvídanie škôd na našich demokraciách;
  • posudzuje dopady možných hybridných útokov a kampaní.

Novinkou modelu CORE je, že poskytuje tvorcom demokratickej politiky praktickú metodiku na odhadovanie toho, ako autoritárske štáty alebo neštátni aktéri využívajú aktivity hybridných hrozieb na manipuláciu alebo destabilizáciu demokracií. Model CORE možno preto považovať za plán adaptívneho myslenia, ktorý pomáha členským štátom EÚ pochopiť, ako môžu – individuálne alebo kolektívne – posilniť odolnosť a zvýšiť svoj manévrovací priestor, keď čelia hybridným hrozbám.

K tomu aby sme demokraciu uchránili od hybridných hrozieb je nevyhnutné, aby sme komplexne analyzovali naše spoločnosti. Je to kvôli previazanosti rôznych častí spoločnosti, čo znamená že útok na jednu oblasť ovplyvní spravidla aj iné oblasti.

Viac informácií :

Správa ohľadom hybridných hrozieb

Zverejnené : 26. 4. 2023, slord