Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Spoločný podnik pre čisté letectvo a Spoločný podnik pre čistý vodík posilňujú spoluprácu vo výskume a inováciách v oblasti letectva na vodíkový pohonDňa 23. marca 2023 na Výročnom fóre Čistého letectva podpísali Spoločný podnik pre čisté letectvo a Spoločný podnik pre čistý vodík memorandum o porozumení s cieľom vytvoriť strategickú spoluprácu vo výskume a inováciách (VaI) v oblasti letectva na vodíkový pohon.

Spolupráca nadväzuje na Spoločnú štúdiu spustenú v roku 2020, ktorej výsledky poukázali na kľúčový význam zosúladenia príslušných pracovných programov a tém súvisiacich výziev v oblasti. Štúdia predpokladá uvedenie lietadiel krátkeho doletu na vodíkový pohon do prevádzky do roku 2035.

Memorandum si v tomto kontexte kladie za cieľ posilniť spoluprácu, maximalizovať synergie a zosúladiť činnosti oboch spoločných podnikov. Tieto ciele plánuje dosiahnuť obzvlášť posilnením formálnej stránky spolupráce, založením kooperačných kanálov a podporou vodíkovo-leteckého ekosystému v nasledovných bodoch:

  • Výmenou informácií o plánovaní a definovaní pracovných programov a výziev na predkladanie návrhov s cieľom pokračovať v zosúlaďovaní a prípadne koordinácii v príslušných technických oblastiach synergií;
  • Výmenou informácií o vybraných a financovaných grantoch a príjemcoch (prebiehajúcich a ukončených grantoch/projektoch), ako aj o nevybratých grantoch a žiadostiach v oblasti inovatívnych vodíkových technológií použiteľných v oblasti letectva;
  • Umožnením efektívneho zdieľania informácií, ako aj nahlasovaním grantov/projektov súvisiacich s vodíkom v databáze Spoločného podniku pre čistý vodík (napr. TRUST) a naopak;
  • Zosúladením možností financovania v súvislosti s prerušovanými technológiami pre letectvo na vodíkový pohon medzi oboma stranami a vo všeobecnosti v rámci viacročného finančného rámca EÚ (VFR) a európskymi inštitúciami/agentúrami/orgánmi;
  • Umožnením synergií, a to zvážením postupných možností financovania na ďalšie využívanie výsledkov vyplývajúcich z tém prostredníctvom každoročných výziev na predkladanie návrhov Spoločného podniku pre čistý vodík a naopak;
  • Umožnením doplnkových synergií, a to zvážením možností financovania na dosiahnutie doplnkových výsledkov vyplývajúcich z tém prostredníctvom výziev na predkladanie návrhov oboch Spoločných podnikov.

Súčasné dopravné nastavenie nie je udržateľné, preto EÚ čelí výzve plynúcej z potreby prioritizovať koncepcie ako Zelená dohodaUhlíková neutralita do roku 2050 a zároveň ich zladiť s dosahovaním ďalších životne dôležitých cieľov, akými sú konkurencieschopnosť, bezpečnosť, zamestnanosť a pod. 

Tento dôraz na prepájanie oblastí výskumu a hľadanie rovnováhy medzi prioritami EÚ rezonoval aj na Švédskom seminári o aeronautike a vesmíre, ktorý sa konal dňa 21.3. v Bruseli pri príležitosti spustenia odpaľovacieho zariadenia ESRANGE pri meste Kiruna. Seminár zdôrazňoval kľúčový význam vytvorenia efektívneho ekosystému stojaceho na veľkých projektoch (VaI), podpore synergií, širokom zapojení členských štátov a stredných a malých podnikov. Medzi nosnými myšlienkami bol akcent na spoločný a systematický prístup k dosiahnutiu klimatickej neutrality.

Problém je akútny, no jeho riešenie musí byť vzhľadom na technickú náročnosť postupné, viackrokové. Sú potrebné excelentné projekty VaI, ktoré bude možné rozviť do vývoja a zapájania produktov, s potenciálom postupne zabezpečiť obzvlášť nízko-emisnú elektronickú a hybridnú regionálnu leteckú prepravu a nulovo-emisnú vodíkovú leteckú prepravu s krátkym doletom. Na nich potom bude možné postaviť koncepcie klimaticky neutrálneho letectva s ďalekým doletom, ktoré bude alternatívou k tomu súčasnému.

Viac informácií:

Správy Partnerstva pre čistý vodík

Stiahnutie podpísaného Memoranda o porozumení medzi Spoločným podnikom pre čisté letectvo a Spoločným podnikom pre čistý vodík

Odborná štúdia Spoločného podniku pre čisté letectvo: Hydrogen-powered aviation. A fact-based study of hydrogen technology, economics, and climate impact by 2050

Zverejnené 28.3.2023, slord