Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Správa ALLEA sa zaoberá klimatickou udržateľnosťou akademického systémuALLEA, Európska federácia akadémií vied a humanitných odborov, uverejnila správu s názvom „Smerom k udržateľnosti akademického systému v oblasti klímy v Európe a mimo nej„.

Správa taktiež obsahuje rad odporúčaní na zmiernenie škodlivých vplyvov na klímu a hodnotí, že na dosiahnutie klimatickej udržateľnosti akademického systému sú potrebné rozsiahle zmeny.

Správu vypracovala pracovná skupina ALLEA pre udržateľnosť klímy v akademickom systéme. Autori zdôrazňujú, že na to, aby akademický systém mohol prejsť na klimatickú udržateľnosť, „je potrebná zmena kultúry, v rámci ktorej si jednotlivci a inštitúcie uvedomia svoj vplyv na klímu a začnú konať s cieľom znížiť tento vplyv„.

Z analýzy dostupných údajov o emisiách skleníkových plynov (GHG) vyplýva, že letecká doprava je jedným z hlavných prispievateľov k tvorbe skleníkových plynov v rámci akademického systému, a preto bude pre zvýšenie udržateľnosti akademického systému rozhodujúca virtuálna interakcia. V správe sa tiež zdôrazňuje, že iné zdroje, ako napríklad superpočítače, budovy, elektrická energia a emisie z dodávateľského reťazca, môžu byť v závislosti od odvetvia rovnako významnými zdrojmi emisií ako letecká doprava. Na záver správa uvádza rad príkladov, osvedčených postupov a konkrétnych odporúčaní, ktoré by mohli viesť k výraznému zníženiu úrovne emisií skleníkových plynov, ktoré akademický systém každoročne produkuje.

Viac informácií:

Novinky ALLEA

Zverejnené 18.05.2022,slord