Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Správa Európskeho dvora audítorov o stave implementácie cirkulárnej ekonomikyÚlohou Európskeho dvora audítorov je posudzovať hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť, zákonnosť a správnosť činností EÚ s cieľom zlepšiť zodpovednosť, transparentnosť a finančné riadenie. V rámci svojich aktivít preto vydal správu o stave implementácie opatrení EÚ v oblasti cirkulárnej ekonomiky. Naša kancelária si pre Vás pripravila krátky sumár nižšie, no ak by ste si chceli prečítať celú správu nájdete ju na tomto odkaze.

Zistenia správy

Správa dospela k celkovému záveru, že existujú len obmedzené dôkazy o tom, že akčné plány obehového hospodárstva, a najmä opatrenia týkajúce sa obehového dizajnu výrobkov a výrobných procesov, ovplyvnili činnosti obehového hospodárstva v členských štátoch. Tempo pokroku zostáva pomalé a ambícia EÚ zdvojnásobiť do roku 2030 podiel recyklovaného materiálu, ktorý sa vracia späť do hospodárstva, sa preto javí ako veľmi náročná.

Hlavné výzvy:

  • Rámec Komisie na monitorovanie prechodu EÚ na obehové hospodárstvo nezachytáva v plnej miere všetky kľúčové aspekty a chýbajú v ňom konkrétne ukazovatele týkajúce sa obehového dizajnu výrobkov;
  • Našli sa len obmedzené dôkazy o účinnosti podporných opatrení akčného plánu, ktoré majú členským štátom uľahčiť prechod na obehové hospodárstvo stanovením politickej orientácie v oblastiach, ako sú inovácie a investície;
  • Komisia a členské štáty nezamerali financovanie účinne na investície zamerané na obehový dizajn výrobkov a výrobných procesov. Finančné prostriedky EÚ sa vo veľkej miere využívali na odpadové hospodárstvo, ktoré má menší potenciál znižovať vplyv na životné prostredie.

Situácia v programoch Horizontu

Pracovný program Horizont 2020 na roky 2016-2017 zahŕňal oblasť zamerania „Priemysel 2020 a obehové hospodárstvo„, ktorá je pokračovaním predchádzajúcej iniciatívy týkajúcej sa odpadu. Komisia v rámci tejto iniciatívy na roky 2016 – 2017 vyčlenila viac ako 650 miliónov EUR na „inovačné demonštračné projekty“. Avšak zistenia ECA idnikujú, že v praxi sa na projekty týkajúce sa obehového hospodárstva žiadala menej ako polovica celkových investícií programu Horizont 2020 v tejto oblasti zamerania: 327 miliónov EUR na 54 projektov z celkových 704 miliónov EUR na 127 projektov.

V pracovnom programe na roky 2018 – 2020 Komisia zaviedla novú oblasť zamerania venovanú obehovému hospodárstvu: „Spájanie hospodárskych a environmentálnych prínosov – obehové hospodárstvo„. Táto oblasť zamerania mala vyčlenený dodatočný rozpočet vo výške 941 miliónov EUR, ktorý bol následne zvýšený na 994 miliónov EUR. Analýza ECA projektov týkajúcich sa obehového hospodárstva ukázali, že približne 50 % finančných prostriedkov programu Horizont 2020 prispelo k obehovému dizajnu.

V pracovnom programe Horizont Európa na roky 2021 – 2022 sme zistili, že približne 25 % (900 miliónov EUR) konečného rozpočtu pre klaster 4 a približne 14 % (315 miliónov EUR) konečného rozpočtu pre klaster 6 prispieva k obehovému hospodárstvu. V tomto dvojročnom pracovnom programe sa teda počíta s takmer rovnakým objemom investícií do obehového hospodárstva (1 215 miliónov EUR) ako v celom programe Horizont 2020 (1 332 miliónov EUR).

V strategickom pláne Horizont Európa na roky 2021 – 2024 sa uvádza otázka rozsiahleho zavádzania výskumných riešení financovaných EÚ. Riešenia týkajúce sa cirkulárneho dizajnu výrobkov si však často môžu vyžadovať ďalší vývoj z dôvodu ich relatívnej nezrelosti a ďalších investícií potrebných pred tým, ako ich budú môcť využívať podniky. Riešenia môžu byť ovplyvnené aj obmedzeniami v nadväzujúcich synergiách medzi programami Horizont 2020 a kohéznou politikou.

Zverejnené 25.8.2023, slord