Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Správa Európskej komisie o reforme systému hodnotenia výskumuEurópska komisia zverejnila správu o reforme systémov hodnotenia výskumu s názvom “Towards a reform of the research assessment system”.

Reforma hodnotenia výskumu sa čoraz viac považuje za prioritu, ktorá má zabezpečiť kvalitu, výkonnosť a vplyv výskumu. Reforma si však vyžaduje kultúrne a systémové zmeny, ktorých realizácia sa ukazuje ako veľmi zložitá a pomalá.

V období od marca do novembra 2021 Európska komisia konzultovala s európskymi zainteresovanými stranami, ako uľahčiť a urýchliť potrebné zmeny.

Táto predbežná správa uvádza zistenia z konzultácií a identifikuje ciele, ktoré by sa mali dosiahnuť reformou hodnotenia výskumu. Okrem toho navrhuje koordinovaný prístup založený na zásadách a opatreniach, na ktorých by sa mala dohodnúť koalícia organizácií financujúcich výskum a organizácií vykonávajúcich výskum, zaviazaných zaviesť zmeny.

Celú správu nájdete tu.

Zverejnené 7.12.2021, slord