Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Správa JRC o synergiách medzi politikou súdržnosti a financovaním z programu Horizont 2020Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) uverejnilo správu o synergiách medzi politikou súdržnosti EÚ a financovaním programu Horizont 2020 v európskych regiónoch.

V rokoch 2014 – 2020 investovala EÚ viac ako 125 miliárd EUR do podpory výskumu a inovácií prostredníctvom dvoch hlavných kanálov: program Horizont 2020 a politiky realizovanej prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), a najmä Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).

Táto správa využíva údaje o projektoch na analýzu regionálneho rozdelenia financovania z programu Horizont 2020 a EŠIF medzi kľúčové podporné technológie (KET) a veľké spoločenské výzvy (SGC) a na mapovanie potenciálnych synergií medzi rôznymi politikami financovania EÚ. Skúma výskyt potenciálnych synergií v regiónoch vyplývajúcich z koncentrácie financovania z oboch schém v tej istej oblasti.

Zistenia naznačujú podstatné rozdiely medzi frekvenciou regionálnych koncentrácií financovania v konkrétnych technologických a politických oblastiach. Zdá sa, že dôležitú úlohu zohrávajú charakteristiky oblastí technológií alebo politík, ako je vzdialenosť od trhu, príbuznosť s určitým odvetvím alebo potreba prítomnosti priemyselného ekosystému (napr. doprava alebo bezpečnosť).

Analýza ukazuje, že KET, pri ktorom sa v regiónoch EÚ pozorujú najvýraznejšie synergie, sú tie, ktoré sú najbližšie k trhu (pokroková výroba a spracovanie, pokrokové materiály a IKT). Pokiaľ ide o SGC, oblasti spojené s čistou energiou, potravinovou bezpečnosťou a životným prostredím sa v regiónoch EÚ implementujú najviac.

Naopak sa zdá, že iba obmedzený počet regiónov EÚ sústreďuje financovanie výskumu a inovácií, ktoré má k dispozícii, na technologické a politické oblasti spojené s tradičnými priemyselnými odvetviami a vyžadujúce už existujúce priemyselné aktíva, ako je čistá doprava a bezpečnosť.

Mapovanie synergií medzi EŠIF a programom Horizont 2020 navrhnuté v tejto správe naznačuje, že niektoré KET a SGC nielen dobre zapadajú do logiky financovania programu Horizont 2020, ale aj do požiadaviek na financovanie a priorít politiky súdržnosti EÚ (EFRR), najmä do zvýšenia kapacít v oblasti výskumu a inovácií alebo podpory MSP.

Správu JRC si môžete stiahnuť tu.

Zverejnené 19.5.2021, slord