Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Správa o činnosti regionálneho inovačného programu EIT za rok 2022Správa, ktorú vydal Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT), poukazuje na významný pokrok v oblasti podpory inovácií v celej Európe, pričom sa zameriava najmä na regióny so slabšími a rozvíjajúcimi inovačnými kapacitami. V tejto správe sa vyzdvihuje zvýšený objem finančných prostriedkov pridelených EIT na činnosti regionálneho inovačného programu (RIS), ktorý v rokoch 2021 – 2022 takmer zodpovedá celkovému objemu finančných prostriedkov v predchádzajúcom období 2014 – 2020, čím sa zdôrazňuje záväzok EIT posilniť inovácie v rôznych európskych regiónoch.

Kľúčovým aspektom úsilia EIT v roku 2022 bola cielená podpora Ukrajiny. V reakcii na konflikt EIT RIS prispôsobil svoje stratégie na podporu ukrajinského inovačného ekosystému, predovšetkým prostredníctvom programu Pre-accelerator in Ukraine, ktorý počas krízy poskytoval ukrajinským inovátorom kľúčové online školenia, mentoring a financovanie.

Iniciatíva EIT Climate-KIC zohrala kľúčovú úlohu pri prechode od závislosti na uhlí k dekarbonizovaným ekonomikám, najmä v strednej a východnej Európe. Podporila viac ako 82 startupov s klimaticky pozitívnymi riešeniami. Podobne aj EIT InnoEnergy dosiahol významný pokrok rozšírením svojho portfólia akcií, do ktorého boli zahrnuté spoločnosti z krajín oprávnených na RIS, a prispel k pokroku v oblastiach, ako je doprava, spaľovanie organického odpadu, skladovanie energie a technológie kovových náterov.

Ústredným bodom boli aj vzdelávacie aktivity, pričom EIT RawMaterials uskutočnila približne 50 programov a spustila program stáží RIS. Táto iniciatíva uľahčila spoluprácu medzi univerzitami a podnikmi, čo viedlo k pracovným príležitostiam pre mnohých stážistov.

Správa tiež vyzdvihla úspešné projekty, ako sú produkty na báze rastlín od spoločnosti Neoalgae využívajúce mikroriasy, alebo lotyšská spoločnosť SimpleCharge, ktorá vyvinula riešenie nabíjania elektrických vozidiel integrované s infraštruktúrou pouličného osvetlenia, čím podporila udržateľnú mestskú dopravu.

Slovensko

Slovensko bolo tiež aktívne v rámci RIS a prispelo k rôznym inovačným iniciatívam. V rámci EIT Climate-KIC sa uskutočnili štyri aktivity v oblasti vytvárania spoločností (ClimAccelerator) s celkovým počtom 384 účastníkov vrátane podnikateľov zo Slovenska, pričom sa zamerali na podporu podnikov, ktoré znižujú emisie oxidu uhličitého a zvyšujú odolnosť voči zmene klímy. Tieto podniky spolu získali viac ako 2 miliardy EUR externých investícií, čo znamená významný vplyv na sektor čistých technológií.

Okrem toho bolo Slovensko zapojené do programu Regeneratívna poľnohospodárska revolúcia (RAR), zameraného na budovanie kompetencií poľnohospodárov v oblasti regeneratívneho poľnohospodárstva v stredovýchodnej a južnej Európe. Okrem toho bolo Slovensko jednou z prezentovaných lokalít Citython 2022, medzinárodného podujatia zameraného na mestskú mobilitu, na ktorom odborníci a študenti spolupracovali pri vytváraní inovatívnych riešení mestských výziev v rôznych európskych mestách. Tieto angažovanosti zdôrazňujú úlohu Slovenska pri podpore inovácií a udržateľného rozvoja v rámci EIT RIS.

Zoznam EIT RIS hubov na Slovensku:

Viac informácií

Zverejnené 23.11.2023, slord