Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Správa o geografických aspektoch schémy ERA Chair v rámci Widening krajínV rámci programu Horizont Európa existujú oblasti podpory, ktoré sú určené pre krajiny, ktoré menej investujú do vedy, výskumu a inovácií alebo krajiny s nižšími vedecko-inovačnými výsledkami – tzv. zaostávajúce krajiny (Widening countries), medzi ktoré patrí aj Slovensko.

Cieľom schémy ERA CHAIRS je udržateľným spôsobom priťahovať špičkových vedcov a vedkyne na univerzity a výskumné organizácie a trvalo posilniť excelentný výskum. Očakáva sa realizácia štrukturálnych zmien na inštitucionálnej úrovni, ale môže mať aj vplyv na regionálny alebo národný vývoj.

Schéma ERA Chair bola prvou Widening schémou v 7. rámcovom programe EÚ. Na základe získaných skúseností sa neskôr zjednodušil proces prijímania kandidátov a kandidátok. To prinieslo určité výhody, a to:

  • nedochádza k oneskoreniam pri prijímaní držiteľa ERA Chair (držiteľ je vopred vybraný a identifikovaný už vo fáze predkladania návrhu);
  • väčšia flexibilita v súvislosti s pracovným režimom (je možná aj práca na čiastočný úväzok);
  • sprísnenie pravidiel v Horizonte Európa (ak držiteľ ERA Chair odstúpi, projekt je v zásade ukončený (okrem prípadov vyššej moci)).

Cieľom tejto správy je poskytnúť dôležité podnety na lepšie pochopenie profilov držiteľov ERA Chair v oboch programoch Horizont 2020 (H2020) a Horizont Európa. Samostatne sú riešené dva aspekty – štátna príslušnosť a posledná inštitúcia pred prijatím do zamestnania.

Z analýzy vyplýva, že:

  • dominujúcou krajinou vo výzvach ERA Chairs v H2020 a Horizonte Európa v rámci celkového počtu projektov je Portugalsko (21), Estónsko (14) a Česká republika (10);
  • v programe Horizont Európa dominujúca krajina z pomedzi Widening krajín je Grécko (7), za ktorým nasleduje Portugalsko (5), Česká republika (4) a Bulharsko (4);
  • Slovensko má v období 2014-2022 jeden podpísaný grant v rámci oboch programov ERA Chair výziev;
  • grécka a portugalská národnosť je najvýznamnejšou národnosťou a z národností mimo EÚ sú najpočetnejšími držitelia ERA Chair Indovia;
  • štátni príslušníci tretích krajín tvoria približne 15 % všetkých štátnych príslušností, čo je dôležitý bod aj v kontexte Európskeho roka zručností 2023;
  • navrátilci pochádzajú najmä z Grécka (prvá výzva programu Horizont Európa), Estónska, Portugalska, Českej republiky a Poľska;
  • vo výzvach H2020 väčšina držiteľov pochádzala z inštitúcií Spojeného kráľovstva, zatiaľ čo vo výzve Horizont Európa z USA.

Mnoho európskych vedcov a vedkyne získalo poznatky mimo EÚ a potom sa vrátili do EÚ, aby sa podelili o svoje skúsenosti v hostiteľských inštitúciách  krajín s nižšou výskumno-inovačnou výkonnosťou. V tomto prípade ide o návrat štátnych príslušníkov, čo je pozitívny trend, ktorý možno označiť ako „európsky brain-gain„.

Ďalšou dôležitou otázkou týkajúcou sa schémy ERA Chair je nedostatočné zastúpenie žien ako držiteliek a zo štatistík vyplýva, že iba 10 % ERA Chair tvoria ženy. Jeden z možných nástrojov, ktorý by mohol pomôcť zvrátiť tento trend sú flexibilnejšie pracovné podmienky (napr. čiastočný úväzok práce), no stále je potrebné vytvoriť ďalšie stimuly EÚ k povzbudeniu žien, aby sa zúčastňovali na činnosti ERA Chair.

Viac informácií :

Zverejnené2.6.2023, slord