Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Správa o pokroku biohospodárskej stratégieV tejto správe, ktorú si vyžiadala Rada Európskej únie v roku 2019, sa hodnotí pokrok dosiahnutý pri vykonávaní stratégie EÚ v oblasti biohospodárstva z roku 2018 a jej akčného plánu a identifikujú sa nedostatky pre možné budúce opatrenia a iniciatívy EÚ v oblasti biohospodárstva.

Zo správy vyplýva, že opatrenia stanovené v stratégii pre biohospodárstvo na rok 2018 sú na dobrej ceste k dosiahnutiu hlavných cieľov stratégie:

  • Čoraz viac národných a regionálnych stratégií v oblasti biohospodárstva podporuje medziodvetvovú spoluprácu a zásady udržateľnosti a investuje do inovácií v oblasti biohospodárstva.
  • V krajinách strednej a východnej Európy sa dosiahol pokrok v zavádzaní biohospodárstva, k čomu prispeli významné finančné príspevky EÚ a vytvorenie nových fór a sietí.
  • Mobilizácia súkromných investícií, začínajúce podniky, výskum a inovácie v potravinárskom a iných biopriemysloch sa zvyšujú a vykazujú sľubný vývoj. Európa má silnú pozíciu na svetovom trhu s chemikáliami a materiálmi na biologickej báze.

Správa však identifikovala aj nedostatky v implementácii akčného plánu, ktoré si vyžadujú ďalšie opatrenia. Po prvé, väčší dôraz na to, ako lepšie riadiť požiadavky na pôdu a biomasu, aby sa splnili environmentálne a hospodárske požiadavky v klimaticky neutrálnej Európe. Po druhé, práca na udržateľnejších modeloch spotreby s cieľom posilniť environmentálnu integritu.

Správa sa zamýšľa nad zvýšeným významom biohospodárstva v novom politickom prostredí, ktoré je rámcované Európskou zelenou dohodou. Keďže naše súčasné hospodárstvo založené na fosílnych palivách dosiahlo svoje limity, prechod na nový spoločenský a hospodársky model založený na udržateľnom a obehovom využívaní biologických zdrojov sa stal jednou z hlavných úloh EÚ. Biohospodárstvo so svojím potenciálom zlepšiť súdržnosť politík ako aj identifikovať a vyriešiť kompromisy, napríklad v oblasti požiadaviek na pôdu a biomasu, umožňuje krajinám a regiónom navrhnúť spôsoby prechodu podľa ich špecifických výziev a príležitostí. Preto biohospodárstvo zohráva kľúčovú úlohu pri dosahovaní cieľov Európskej zelenej dohody a pomáha nám nájsť riešenia súčasnej krízy potravinovej bezpečnosti a energetickej závislosti spôsobenej ruskou inváziou na Ukrajinu.

Viac informácií:

Zverejnené 14.6.2022, slord