Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Správa o prínose projektov k misií „Obnoviť náš oceán a vody do roku 2030“Všeobecné informácie a metodika

Európska komisia uverejnila 1. júna 2023 správu o portfóliovej analýze viac ako 800 projektov financovaných v rámci programov Európskej únie, ktoré prispievajú k misii EÚ „Obnoviť náš oceán a vody“

Misia EÚ „Obnoviť náš oceán a vody“, so stanoveným cieľom na rok 2030, sa zameriava na ochranu a obnovu zdravia našich oceánov a vôd, a to nielen v oblasti VaI, ale aj v oblasti digitálneho systému poznatkov o oceánoch a vodách a širokej mobilizácie a zapojenia verejnosti. 

Nový prístup misie sa bude týkať oceánov a vôd ako jedného celku, od riek až po moria a oceány, a bude chrániť a obnovovať morskú a sladkovodnú biodiverzitu a ekosystémy, odstraňovať znečistenie a dosiahnuť, aby modré hospodárstvo bolo uhlíkovo neutrálne a obehové.

Misia podporuje „majáky“ v hlavných povodiach morí a riek: Atlantiku – Arktídy, Stredozemného mora, Baltského – Severného mora, a Dunaja – Čierneho mora. Majáky sú miestami, kde sa pilotujú, demonštrujú, rozvíjajú a zavádzajú činnosti misie v moriach a povodiach riek EÚ.

Analýza bola vykonaná s pomocou 12 nezávislých odborníkov a analyzované projekty patria do 16 programov financovania EÚ, väčšinou z programov Horizont Európa a Horizont 2020, ale aj z programov Interreg, LIFE2027, EMFAF, Erasmus+2027 a ďalších európskych programov financovania.

Analýza zahŕňa z hľadiska metodiky tieto tri hlavné prvky:

 • Štruktúrovaný prehľad projektov financovaných EÚ relevantných pre každý z pod-cieľov misie. 
 • Prehľad hmatateľných výsledkov. Odborníci identifikovali hmatateľné výsledky, osvedčené postupy a inovatívne riešenia. Toto hodnotenie sa vykonalo pre skupinu približne dvadsiatich projektov vybraných na hĺbkovú analýzu každého z pod-cieľov. 
 • Odporúčania na vykonávanie tejto misie. Odborníci identifikovali medzery a prístupy (na rozšírenie a zavedenie), ktoré by si vyžadovali ďalšiu podporu na európskej úrovni.

Analýza prínosu projektov k misii „Obnoviť náš oceán a vody do roku 2030“

Cieľ analýzy bol dvojaký: posúdiť základnú líniu VaI, o ktorú sa opierajú aktivity misie oceán a vody s cieľom dosiahnuť jej ambiciózne ciele, a prispieť k perspektívnej analýze obsahu a budúcich potrieb implementácie misie. Oblasti analýzy sú štruktúrované nasledovne:

 • Chrániť a obnovovať morské a pobrežné ekosystémy a biodiverzitu;
 • Chrániť a obnovovať morské a sladkovodné ekosystémy a biodiverzitu;
 • Prevencia a eliminácia znečistenia – odpadky a mikroplasty;
 • Prevencia a eliminácia znečistenia – živiny, chemikálie, pesticídov;
 • Modré hospodárstvo – viacnásobné využitie vodného priestoru;
 • Modré hospodárstvo – uhlíkovo neutrálny a obehový rybolov a akvakultúra;
 • Modré hospodárstvo – Dekarbonizácia a ekosystémové perspektívy v námornom priemysle;
 • Digitálny znalostný systém oceána;
 • Mobilizácia a angažovanosť;
 • Zvyšovanie povedomia;
 • Synergie s ostatnými programami teritoriálnej spolupráce EÚ (Interreg) a makroregionálnymi stratégiami.

Samotný text správy dopĺňa informačný panel, ktorý umožňuje používateľom „interagovať“ s vizualizáciou dát a filtrovať od všeobecných informácií k podrobnejším podľa špecifických záujmov. Na informačnom paneli sa okrem iného uvádza rozdelenie projektov financovaných EÚ podľa príslušných cieľov Green Deal, zámerov misie, geografických a ďalších parametrov.

Správa poukazuje na inovatívne riešenia, ako aj na nedostatky a synergie, ktoré by si mohli vyžadovať ďalšiu podporu na úrovni EÚ. Medzi závermi a odporúčaniami sú nasledovné:

 • Koncepcia misie s jej tromi cieľmi a dvoma umožňujúcim faktormi je dobre zosúladená s úsilím, ktoré bolo venované finančným programom EÚ pred prebiehajúcou misiou a súbežne s ňou.
 • Veľký počet projektov je založený na morských a pobrežných biotopoch, zatiaľ čo menej projektov sa zameriava na sladkovodné biotopy. Vymedzenie ďalších oblastí s „majákmi“ na báze riek a vnútro zemných sladkovodných ekosystémov by umožnilo prispieť k biotopom, ktoré ešte nie sú v centre pozornosti, ale sú tiež dôležité.
 • Lepšie zosúladenie medzi rôznymi programami financovania, schémami a výzvami zlepší celkový výsledok prebiehajúcich a plánovaných činností.
 • Analýza ukazuje veľmi silnú podporu VaI programov, čo vedie k poskytovaniu očakávaných nových technických/sociálnych riešení. Programy zaoberajúce sa prenosom znalostí smerom k zavádzaniu, financovaniu a komercializácii však nekladú dostatočný dôraz. Posunutím rovnováhy medzi aktivitami RIA a IA smerom k druhej z nich (231 oproti 111 projektom) by sa posilnilo financovanie demonštračných jednotiek a projektov zameraných na dosiahnutie vysokej úrovne technológie alebo úrovne spoločenskej pripravenosti (TRL alebo SRL) a úplné nasadenie riešení.

Viac informácií:

Zverejnené 9.6.2023, slord