Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Správa o prognostických kapacitách EÚ v oblasti výskumu a inováciíSpráva bola pripravená kontexte cvičenia vzájomného učenia o prognózovaní VaI (MLE o prognózovaní), čo je proces, ktorý vedie Generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie Európskej komisie. Dokument sa zameriava na zmapovanie rozsahu inštitucionalizovaného prognózovania v členských štátoch EÚ a na identifikáciu toho, čo je potrebné na jeho ďalší pokrok. 

Cieľ tejto správy je teda dvojaký, po prvé vypracovanie hĺbkového prehľadu inštitucionalizovaných prognostických schopností špecifických pre VaI na národnej úrovni, a po druhé zmeranie dopytu a smerovania potrebného pre tvorbu prognostických komunít v systéme VaI na úrovni EÚ.

Dokument je štruktúrovaný do troch častí: 

  1. Prvá časť: Prognózovanie verejnej správy je prevažne definičná, venuje sa postupne definícií inštitucionalizovaného prognózovania, identifikácií jeho hlavnej konfigurácie a prvkov na národnej aj únijnej úrovni, tiež histórií, prepojeniu na vedecké údaje a úspešným príkladom. 
  2. Časť druhá: Budovanie prognostickej komunity naprieč Európu sa zameriava na európsku úroveň a na súčasné príležitosti k obnoveniu úsilia o vybudovanie celoeurópskej komunity stavajúcej na inštitucionalizovanom prognózovaní na národnej úrovni. 
  3. Tretia časť: MLE prieskum na úrovni členských štátov analyzuje hlavné zistenia prieskumu uskutočneného v rámci MLE o prognózovaní od októbra do novembra 2022, ktorý bol sfinalizovaný zúčastnenými členskými štátmi, konkrétne Rakúskom, Belgickom (Flámskom), Českou republikou, Estónskom, Fínskom, Portugalskom a Rumunskom.

V dňoch 5. a 6. decembra 2022 sa v Lisabone konalo druhé stretnutie MLE o prognózovaní. Jeho hlavné odporúčania a závery sú prezentované v prílohe 2 Správy. Podujatie prinieslo okrem iného obohacujúce náhľady na to, ako zvyšovať povedomie a budovať na existujúcich národných prognostických kapacitách, a to rozvíjaním ekosystémového prístupu, spájaním aktérov zo súkromného a verejného sektoru v partnerskom usporiadaní.

Viac informácií:

Zverejnené 4.5.2023, slord