Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Správa o revízii Európskej charty a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkovPracovná skupina ERAC „Triangle Task Force“ zložená zo stálych pracovných skupín pre otvorenú vedu a inovácie (OSI), ľudské zdroje a mobilitu (HRM) a rodovú rovnosť vo výskume a inováciách (GRI) prijala správu o revízii Európskej charty a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov.

Táto správa je výsledkom cieľa 2 pracovnej skupiny „Preskúmať Európsku chartu pre výskumných pracovníkov a Kódex správania pre nábor výskumných pracovníkov vo svetle nových cieľov a priorít Európskeho výskumného priestoru (ERA)“.

Pracovná skupina je činná v rámci Výboru pre Európsky výskumný priestor a inováciu (European Research Area and Innovation Committee, ERAC).

V dokumente sú zhrnuté hlavné zistenia a odporúčania a sú v ňom zahrnuté príspevky zainteresovaných strán. Niektoré z hlavných zistení sú tieto:

  • Zásady Charty a Kódexu sú dnes stále veľmi relevantné a vhodné na to, aby prispeli k budovaniu jednotného trhu pre výskum a inovácie a na podporu vzťahov medzi výskumnými pracovníkmi, zamestnávateľmi a financujúcimi subjektmi, ktoré prispievajú k excelentnosti vo výskume a inováciách a kariérnemu rozvoju výskumných pracovníkov v Európe.

  • Niektoré súčasné priority nového ERA by však mohli byť viac prepojené. To má zabezpečiť, aby sa Charta a Kódex vyvíjali rovnakým tempom ako ERA, napr. rodové aspekty politiky ľudských zdrojov je potrebné posilniť a začleniť do celej Charty a Kódexu. Vyučovací rozmer niektorých pracovných profilov výskumných pracovníkov má okrem iného vplyv na odbornú prípravu, nábor a hodnotenie, takže by sa mal rovnako začleniť aj do Charty a Kódexu.

Výstupy pracovnej skupiny budú podkladom pre analýzu, závery a ďalšie kroky Európskej komisie v súvislosti s prioritou 3 ERA. Priorita 3 sa týka „otvoreného trhu práce pre výskumných pracovníkov“, na ktorom sa vysokokvalifikovaní ľudia môžu presúvať tam, kde sa ich talent najlepšie uplatní.

Dokument si môžete stiahnuť tu.

Pozri aj:

Zverejnené 7.1.2022, slord