Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Správa o stave MSP na Slovensku 2022Slovak Business Agency zverejnila pohľad na vývojové tendencie, najdôležitejšie prijaté a účinné legislatívne zmeny a podporné opatrenia v sektore MSP v najnovšej Správe o stave MSP na Slovensku. Kancelária SLORD si pre Vás pripravila krátke zhrnutie najzaujímavejších zistení z tejto správy.

V roku 2022 došlo k opätovnému nárastu počtu nových podnikov. Počet vzniknutých malých a stredných podnikov sa zvýšil o 2,2 % (resp. o 2 065) na 94 603 subjektov. Počet zaniknutých podnikov sa zvýšil (o 3,9 %) na 53 721.

Vývoj vekovej štruktúry fyzických osôb – podnikateľov je v posledných rokoch charakterizovaný nárastom zastúpenia podnikateľov v mladších vekových kategóriách menej ako 30 ročných. Zastúpenie mladých podnikateľov sa od roku 2014 neustále zvyšuje. Podiel zastúpenia starších podnikateľov sa v roku 2022 medziročne nezmenil a zostal na úrovni 10,4 %. Najväčší počet FO-podnikateľov je vo vekovej kategórii 40-49-ročných.

Regionálna obchodná štruktúra a legislatívne zmeny

Malé a stredné podniky (MSP) na Slovensku sídlia prevažne v Bratislavskom kraji, kde sa nachádza 23 % všetkých MSP napriek tomu, že tento región nie je najväčší z hľadiska počtu obyvateľov ani veľkosti. Nasledujú Žilinský a Prešovský kraj s 13,5 % a 13,2 % MSP. Najmenej ich však eviduje Trenčiansky kraj, a to len 9,1 %.

Rok 2022 bol rokom legislatívneho pohybu, keď sa MSP dotklo 56 legislatívnych zmien, čo predstavuje 35 % nárast oproti predchádzajúcemu roku. Tieto zmeny, vyvolané energetickou krízou a vojnou na Ukrajine, ešte viac skomplikovali už aj tak náročné podnikateľské prostredie.

Finančná podpora a investičné trendy

Mechanizmy finančnej podpory boli kľúčové, pričom pri riešení nedostatku likvidity MSP zohrávali významnú úlohu štátom garantované úvery. Prevažovala priama finančná podpora, ktorá predstavovala 85,6 % celkovej podpory MSP. Investície do digitalizácie a automatizácie boli na programe takmer 40 % mladých podnikateľov.

Vnímanie prekážok

Viac ako polovica zástupcov MSP vyjadrila nespokojnosť so súčasnými podmienkami podnikania na Slovensku. Vysoké daňové zaťaženie, inflácia a legislatívna nestabilita boli uvedené ako významné prekážky rastu a stability podnikania, pričom 93,6 % MSP označilo za najväčší problém daňové a odvodové zaťaženie.

Podnikateľské prostredie a kybernetická bezpečnosť

Sebavedomie Slovákov v podnikateľské zručnosti vzrástlo na 42,9 % a viac ako polovica populácie považuje podnikanie za reálnu kariérnu voľbu. Zložitosť začatia podnikania však naďalej vyvoláva obavy u 64 % Slovákov. Novým problémom je kybernetická bezpečnosť, ktorú rieši tretina malých a stredných podnikov napriek tomu, že slovenská legislatíva neukladá malým a stredným podnikom povinnosť zaoberať sa touto problematikou.

Ekonomické ukazovatele a priemyselná výroba

Slovenská ekonomika zaznamenala v roku 2022 mierne oživenie s rastom HDP na úrovni 1,7 %, ktoré bolo ovplyvnené vojnou na Ukrajine a energetickou krízou. Priemyselná výroba čelila poklesu o 4,7 %. Rast spotrebiteľských cien dosiahol 22-ročné maximum na úrovni 15,2 %, čo výrazne ovplyvnilo náklady na tovary a služby.

Celkovo možno konštatovať, že hoci slovenské MSP čelili v roku 2022 mnohým výzvam, od legislatívnych zmien až po ekonomické tlaky, existuje jasná cesta vpred prostredníctvom spoločného úsilia v oblasti reformy politík, podporných opatrení a dôrazu na kybernetickú odolnosť. Odolnosť a flexibilita MSP budú v nasledujúcich rokoch kľúčové pre rast a udržateľnosť národného hospodárstva.

Viac informácií

Zverejnené 7.11.2023, slord