Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Správa o výkonnosti vedy, výskumu a inovácií 2022Európska komisia vydala správu o výkonnosti v oblasti vedy, výskumu a inovácií (SRIP) na rok 2022, v ktorej analyzuje inovačnú výkonnosť EÚ v celosvetovom kontexte. Výskum a inovácie sú zdrojom 8% rastu produktivity celej EÚ.

Z tohtoročnej správy vyplýva, že v globálnom prostredí zostáva EÚ silným hráčom, pokiaľ ide o vedeckú produkciu a technologickú produkciu. Predstavuje síce len 6% svetovej populácie, ale jej podiel na celosvetových investíciách do výskumu a vývoja je približne 18% a na celosvetovo najcitovanejších vedeckých publikáciách sa podieľa 21%. Pokiaľ ide o technologickú produkciu, EÚ má celosvetovo vedúce postavenie v oblasti klímy s 23% všetkých patentových prihlášok. Pozitívom je aj správa, že takmer 13% surovín použitých v EÚ pochádzalo z recyklovaného odpadového materiálu. EÚ významne prispieva aj v ďalších oblastiach, ako je biohospodárstvo (23%) a zdravie (17%). Táto pozícia sa však oslabuje, keďže hlavní obchodní partneri EÚ v posledných rokoch rýchlejšie zlepšujú svoju inovačnú výkonnosť.

Investície do výskumu a vývoja v EÚ počas krízy klesli, pričom medzi jednotlivými sektormi boli značné rozdiely. Najväčší investori EÚ do výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva a informačno-technologických služieb zvýšili svoje investície do výskumu a vývoja v rokoch 2019 až 2020 (10,3%, resp. 7,2%), ale najväčší investori EÚ do výskumu a vývoja v iných odvetviach svoje investície do výskumu a vývoja počas krízy znížili, napríklad v odvetviach poskytovania informačných technológií (-3,6 %), chemického priemyslu (-3,7 %), automobilového priemyslu (-7,2 %) a leteckého priemyslu (-22,6 %).

Európske financie tvorili len 4,4% celkových verejných výdavkov Slovenskej republiky na vedu a výskum, čo nás umiestnilo na jednu z posledných priečok v rámci EÚ.

Klesajúca dynamika podnikania v EÚ bude mať vplyv na inovácie a hospodársky rast. V správe sa uvádza, že zlepšenie podnikateľského prostredia a inovačnej kapacity EÚ si vyžaduje obnovenie energie, pokiaľ ide o riešenie dlhodobých problémov, ako sú nedostatky v prístupe k financovaniu, regulačné rámce, ktoré sa bránia inováciám, pretrvávajúce rozdiely medzi veľmi výkonnými a zaostávajúcimi firmami a ťažkosti pri získavaní a udržaní talentov. Tieto problémy sa Európska komisia snaží adresovať v rámci nového európskeho inovačného programu.

Viac informácií:

Zverejnené 7.7.2022, slord