Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Správa z podujatia „Social Sciences and Humanities in Horizon Europe: diving into the opportunities“Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj (SLORD) v spolupráci s Litovskou styčnou kanceláriou pre výskum, vývoj a inovácie (LINO) dňa 2. júna 2021 zorganizovali online podujatie s názvom „Social Sciences and Humanities in Horizon Europe: diving into the opportunities“.

Podujatie bolo otvorené všetkým záujemcom o účasť v projektoch EÚ a nadväzovanie kontaktov a spolupráce s alebo v rámci výskumno-inovačnej komunity v oblasti spoločenských a humanitných vied (Social Sciences and Humanities, SSH) v novom programovom období (2021 – 2027).

Podujatie bolo jedinečnou príležitosťou získať znalosti o vývoji v oblasti začleňovania SSH do programu Horizont 2020 (2014 – 2020) a novej stratégii začleňovania SSH do programu Horizon Europe (2021 – 2027) od rečníkov z Európskej komisie. Tieto dôležité informácie účastníkom poskytol Harald Hartung, vedúci oddelenia a Beatrice Lucaroni, obaja zastupujúci oddelenie „Fair Societies & Cultural Heritage“ Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie Európskej komisie.

Dôležitosti začleňovania spoločenských a humanitných vied do programu Horizon Europe sa venovali aj ďalší experti znalí témy, akými sú Matthias Reiter-Pázmándy, zástupca riaditeľa Oddelenia pre spoločenské a humanitné vedy na Federálnom ministerstve Rakúskej republiky pre vzdelávanie, vedu a výskum a Gabi Lombardo, riaditeľka Európskej aliancie pre spoločenské a humanitné vedy (European Alliance for Social Sciences and Humanities, EASSH).

Monika Bideau Repčíková zo Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli ako koordinátorka podujatia vysvetľuje, že „efektívne začleňovanie spoločenských a humanitných vied do všetkých oblastí programu Horizon Europe a do rámcových programov EÚ pre výskum a vývoj všeobecne je jednou z najdôležitejších úloh, ktorú máme. Pokrok v nových technológiách v zdravotníctve, v oblasti bezpečnosti, prechod na ekologické hospodárstvo či digitálna transformácia, to všetko a mnoho iného sa musí vždy diať s účasťou vedeckých disciplín, akými sú napríklad ekonómia, politické vedy, psychológia, sociológia, história alebo demografia. Práve tieto mimoriadne dôležité vedy sú schopné vyvážiť technický prístup STEM (prírodné, technické a lekárske vedy​) a zohľadňovať neopomenuteľný ľudský faktor. Spolupráca SSH a STEM je kľúčom k úspechu.“

Práve príklady efektívnej spolupráce medzi SSH a inými, viac technickými oblasťami programu Horizont 2020, boli predmetom panelovej diskusie zloženej zo samotných vedcov a výskumníkov. V rámci tohto panelu vystúpil aj Mgr. Richard Filčák, PhD., MSc. zo Slovenskej akadémie vied (SAV). Richard Filčák je zástupca riaditeľky Centra spoločenských a psychologických vied a vedúci Prognostického ústavu SAV. Dlhodobo sa vo svojom výskume a práci venuje problematike zmeny klímy v jej ekonomicko-sociálnych dimenziách, výskumu chudoby a životného prostredia, environmentálnej spravodlivosti a rozvojovým stratégiám zameraným na energetiku, dekarbonizáciu a prechod na nízko-uhlíkové a obehové hospodárstvo.

Na podujatí p. Filčák úspešne predstavil európsky projekt ENTRANCES, realizovaný v konzorciu 14 partnerov z 12 krajín. Predmetom výskumu konzorcia je vplyv energetickej transformácie uhoľných regiónov a ich prechod na nízko-uhlíkové hospodárstvo na dotknuté spoločnosti. Vďaka tomuto projektu podporenému z programu Horizont 2020 sa stal jedným zo skúmaných regiónov aj slovenský región Hornej Nitry, ktorý prechádza procesom dekarbonizácie a jej socio-ekonomický vplyv na životy obyvateľstva je potrebné podrobne skúmať.

Druhá časť podujatia sa niesla v duchu predstavovania nadchádzajúcich príležitostí pre výskumníkov a inovátorov v SSH aj kultúrnej a umeleckej oblasti. Príležitosti, ktoré bude ponúkať Klaster 2: „Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť“ programu Horizon Europe predstavil Frank Siebern-Thomas, zástupca vedúceho oddelenia Thematic Analysis Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a inklúziu Európskej komisie.

„Klaster 2 „Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť“ programu Horizon Europe je prirodzeným centrom záujmu výskumníkov a inovátorov venujúcich sa témam, akými sú výskum demokracie a vládneho zriadenia, kultúrneho dedičstva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu a výzvam spoločenskej a hospodárskej transformácie, ktorá zahŕňa množstvo tém vrátane rovnosti a inklúzie, mobility a migrácie alebo hospodárskej transformácie. Aj ostatné klastre a oblasti programu Horizon Europe budú ponúkať príležitosti pre vedné odbory SSH, preto na ne nemožno zabudnúť – výskum a inovácie v oblasti bezpečnosti, zdravia, digitálnych technológií a mnohých iných oblastiach a schémach budú potrebovať začleniť expertízu SSH“, dodáva Monika Bideau Repčíková.

Účastníci mali ďalej možnosť objaviť ďalšie príležitosti programov nového viacročného finančného rámca EÚ na roky 2021-2027. Aktivity Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) a jeho nadchádzajúcej výzvy na predkladanie návrhov na nové znalostné a inovačné spoločenstvo zamerané na kultúrny a kreatívny priemysel predstavila Sylvia Jahn, zodpovedná za strategické plánovanie EIT. Novú originálnu iniciatívu EÚ s názvom New European Bauhaus (Nový Európsky Bauhaus) priblížil Giorgio Tessadri, zodpovedný za komunikáciu a informovanosť o aktivitách Spoločného výskumného centra Európskej komisie (Joint Research Centre, JRC). Nové príležitosti programu EÚ Kreatívna Európa účastníkom prezentovala Dileta Nenėnė, národný kontaktný bod pre program Kreatívna Európa v Litve.

Na záver konferenčnej časti podujatia vystúpila zástupkyňa medzinárodnej siete Net4Society, Kimberly Couvson-Liebe, ktorá účastníkom pripomenula aktivity tejto podpornej siete určenej pre všetkých výskumníkov a inovátorov v oblasti SSH. Sieť Net4Society sa skladá z národných kontaktných bodov pre Klaster 2, pomáha skvalitňovať ich služby, podporuje SSH výskumníkov a ich spoluprácu so STEM oblasťami a mnoho iného.

Po ukončení konferenčnej časti podujatia mali všetci účastníci možnosť spoznať ostatných účastníkov pripojením sa k jednej z troch tematických paralelných miestností pre networking, ktoré boli zamerané na tri nosné témy: (i) Demokracia a vláda, (ii) Kultúrne dedičstvo a kultúrny a kreatívny priemysel a (iii) Spoločenské a hospodárske transformácie. Nadväzovanie nových kontaktov medzi účastníkmi organizátorky podujatia podporili pomocou vypracovania katalógu na hľadanie partnerov vytvoreného špeciálne pre túto príležitosť.

Organizátori podujatia zo Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj (SLORD) a Litovskej styčnej kancelárie pre výskum, vývoj a inovácie (LINO) oceňujú mimoriadny záujem o toto podujatie, ktorého sa priamo zúčastnilo viac ako 290 účastníkov a približne rovnaký počet ho sledoval pomocou živého vysielania YouTube. Účastníci pochádzali z 24 krajín EÚ, Spojeného kráľovstva, Nórska, Islandu, Švajčiarska, Lichtenštajnska, Turecka a ďalších. „Je to úspech, za ktorý sme vďační a ukazuje to vysokú relevantnosť témy, ktorú sme si spoločne identifikovali ako prioritnú“.

Videozáznam z podujatia je k dispozícii všetkým záujemcov na YouTube kanáli. Program je k dispozícii na webstránke podujatia.

Prezentácie z podujatia:

V prípade otázok, prosím, kontaktujte koordinátorku podujatia: monika.repcikova@cvtisr.sk

Zverejnené 8.6.2021, slord