Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Spustenie platformy Open Research Europe pre publikovanie s otvoreným prístupomDňa 24. marca Európska komisia spustila platformu Open Research Europe, bezplatnú vedeckú publikačnú platforma pre výskumných pracovníkov, na ktorej sú publikácie a výskumné výsledky prístupné všetkým. Spustenie tejto novej platformy bolo oznámené už v minulom roku.

Na platforme sa budú prezentovať výsledky výskumu financovaného z programu Horizon Europe, ktorý je rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie na roky 2021 – 2027, a z programu Horizont 2020, ktorý bol jeho predchodcom.

Táto platforma poskytne každému, či už ide o vedcov alebo občanov, bezplatný prístup k najnovším vedeckým objavom. Je priamou reakciou na hlavné ťažkosti, ktoré sa často spájajú so zverejňovaním vedeckých výsledkov, vrátane oneskorení a prekážok brániacich opakovanému využitiu výsledkov a vysokých nákladov.

Platforma je pre príjemcov programu Horizon Europe a programu Horizont 2020 bezplatnou a nepovinnou službou, pomocou ktorej môžu bez akýchkoľvek nákladov splniť požiadavky na financovanie súvisiace s okamžitým otvoreným prístupom.

Predložilo sa už približne 40 vedeckých dokumentov z veľmi rozmanitých oblastí výskumu, ktoré si vedecká komunita môže na platforme prečítať a preskúmať ich.

Komisia vo svojom oznámení s názvom Nový Európsky výskumný priestor pre výskum a inovácie zavádza platformu otvorený európsky výskum ako platformu s otvoreným prístupom na uverejňovanie výsledkov výskumu financovaného z programov Horizont 2020 a Horizon Europe vo všetkých tematických oblastiach vedy, technológie, inžinierstva a matematiky, ako aj spoločenských vied, umenia a humanitných vied.

Otvorený európsky výskum prispeje nielen k otvoreným, rýchlym a nákladovo efektívnym vedeckým publikáciám, ale príjemcom programu Horizont 2020 a programu Horizon Europe takisto uľahčí dodržiavanie príslušných podmienok ich financovania súvisiacich s otvoreným prístupom: okamžitý otvorený prístup, ktorý sa vyžaduje v programe Horizon Europe, a automatické ukladanie údajov vo všeobecnom úložisku (na porovnanie v prípade programu Horizont 2020 sa predpokladalo uloženie na 6 až 12 mesiacov).

Otvorený európsky výskum ponúkne výskumným pracovníkom miesto na rýchle zdieľanie svojich výsledkov a poznatkov a uľahčí otvorené a konštruktívne diskusie o výskume. Platforma obsahuje širokú škálu parametrov na meranie vedeckého a sociálneho vplyvu článkov a poskytuje informácie o ich používaní a opakovanom využití.

Komisia mieni ísť pri prevzatí novej úlohy príkladom, pokiaľ ide o aktívnu podporu postupov otvorenej vedy a presadzovanie transparentnosti v publikačnom procese. Jej cieľom je inšpirovať ostatných poskytovateľov financovania, a to najmä na vnútroštátnej úrovni, aby urobili to isté. Začlenením otvoreného európskeho výskumu do programu Horizont 2020 a programu Horizon Europe Komisia posúva inovačné riešenia vo vedeckej komunikácii na vyššiu úroveň.

Súvislosti

V súčasnosti sa otvorený prístup vzťahuje na 91 % všetkých publikácií a 95 % všetkých recenzovaných publikácií financovaných z programu Horizont 2020, čo v celosvetovom meradle predstavuje extrémne vysoký podiel. Napriek tomu je však našou ambíciou, aby sa otvorený prístup vzťahoval na všetky vedecké publikácie pochádzajúce z výskumu financovaného Komisiou. Cieľom programu Horizon Europe je najmä to, aby boli publikácie verejne prístupné od chvíle, keď sú publikované, čo platforma umožňuje.

Otvorená veda je prístup založený na otvorenej spolupráci a systematickej výmene poznatkov a nástrojov v čo najskoršej fáze výskumného procesu a v čo najväčšom rozsahu. Zvyšuje účinnosť a tvorivosť systémov výskumu a inovácií a posilňuje excelentnosť a dôveru spoločnosti vo vedu. Je to preto, lebo otvorenie a spoločné využívanie výsledkov výskumu a výskumných údajov, možnosť ich opätovného využitia a reprodukovateľnosť, ako aj prístup k výskumným infraštruktúram tvoria základ partnerského preskúmania a vedeckej diskusie, ktoré zabezpečujú kvalitu a efektívnosť pri ďalšom smerovaní výskumných úvah, analýz a inovácie.

Reakcia EÚ na pandémiu koronavírusu vyzdvihla potenciál otvorenej vedy, pokiaľ ide o posilnenie spolupráce, a ukázala, ako okamžitý otvorený prístup k publikáciám a údajom zohráva kľúčovú úlohu s cieľom pomôcť výskumným pracovníkom pri hľadaní nových liečebných postupov, diagnostiky a vakcín. Otvorený európsky výskum je ďalším krokom v tomto procese.

Komisia vyhlásila na túto službu verejné obstarávanie a najala si skúseného zmluvného partnera, ktorým je spoločnosť F1000 Research.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.