Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Spustenie znalostného centra Európskej komisie pre rakovinuRakovina je v Európskej únii hlavnou príčinou úmrtia u ľudí mladších ako 65 rokov, a preto sa stala jednou z najdôležitejších priorít Európskej únie. Aj z tohto dôvodu, spustí Európska komisia od 30. júna 2021 svoje prvé znalostné centrum pre rakovinu, ktoré tak doplní už osem existujúcich znalostných center Spoločného výskumného centra (Joint Research Centre – JRC).

Z ekonomického hľadiska stála rakovina v roku 2018 EÚ takmer 97 miliárd EUR. Z futuristického hľadiska bude počet faktorov ako aj starnúca populácia v EÚ stúpať, a to bez ohľadu na to, či budú podniknuté vážne kroky, napríklad v oblasti prevencie, včasného odhalenia či kvality starostlivosti. Viac ako 40% druhov rakoviny sa dá predchádzať stravou (napr. výživové prepojenia so stratégiou EÚ „Od farmy po stôl“) a životným štýlom (napr. zvýšením fyzickej aktivity). V paradigme rakoviny môžu hrať dôležitú úlohu environmentálne faktory (napr. kvalita vzduchu, vody a pôdy) a sociálno-ekonomické faktory, ako aj vystavenie chemickým látkam (endokrinné disruptory, pesticídy) alebo ionizujúcemu žiareniu (napr. radón).

Výzva proti rakovine je mnohostranná a multidisciplinárna, a preto si vyžaduje holistický prístup. Na jar 2020 sa spustili dve hlavné iniciatívy, a to Európsky plán boja proti rakovine a Misia pre oblasť rakoviny v rámci programu Horizon Europe (2021 – 2027). Úspešný boj proti rakovine sa bude spoliehať na identifikáciu, zosúladenie, plánovanie a koordináciu akcií týchto iniciatív na vedeckej a technickej úrovni. Úloha, ktorú musí vykonať neutrálny, nezávislý, ale kompetentný subjekt – Znalostné centrum Európskej komisie pre rakovinu (Knowledge centre on Cancer, ďalej ako KCC).

Znalostné centrum podporí vedecké a technické premostenie medzi európskym plánom na boj proti rakovine a misiou Horizon Europe pre boj proti rakovine, ktorá bude súčasťou nového pracovného programu Komisie: Podpora európskeho spôsobu života – boj proti chorobám. Bude ponúkať už zavedené a existujúce IT systémy, portály, platformy a databázy a jeho úlohou bude tieto jednotlivé komponenty prepájať a zjednocovať. KCC ponúkne aj interné kompetencie v oblasti prevencie rakoviny, údajov z registra a pokynov a zabezpečenia kvality pri skríningu, diagnostike a starostlivosti o rakovinu.

Spoločné výskumné centrum bude pri prevádzkovaní KCC presadzovať svoju nezávislosť od všetkých súkromných, obchodných a národných záujmov. Toto umožňuje JRC hrať úlohu nezávislého sprostredkovateľa znalostí s nespochybniteľnou orientáciou na pacienta / občana.

Čo sú znalostné centrá?

Znalostné centrá združujú odborníkov, výskumných pracovníkov a tvorcov politík z Európskej komisie, ako aj mimo nej, aby spoločne komplexne formovali politické otázky a vypracovávali riešenia založené na dôkazoch. Znalostné centrá sú veľmi efektívnym spôsobom koordinácie medzi útvarmi/politikami Komisie v konkrétnych otázkach.

Spoločné výskumné centrum koordinuje znalostné centrá, poskytuje vedecky podložené dôkazy a rôzne nástroje a služby na informovanie tvorcov politík vo všetkých oblastiach politiky EÚ. Znalostné centrá sú spoločne vedené JRC a vedúcim generálnym riaditeľstvom pre politiku v príslušnej oblasti.

Pri príležitosti otvorenia Znalostného centra pre rakovinu sa bude konať dňa 30.júna 2021 virtuálne podujatie so začiatkom o 14:00. Program podujatia a registráciu nájdete tu.

Zdroj Európska komisia, JRC; zverejnené 11.6.2021, slord